Cristin-prosjekt-ID: 500101
Sist endret: 18. januar 2016, 15:12

Cristin-prosjekt-ID: 500101
Sist endret: 18. januar 2016, 15:12
Prosjekt

Progresjon ved MCI og Alzheimers demens

prosjektleder

Karin Ester Torun Persson
ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Progresjon ved MCI og Alzheimers demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Symptomutviklingen ved mild kognitiv svikt (MCI) og demens ved Alzheimers sykdom (AD) varierer. Studier har vist at reduksjon av episodisk hukommelse er en prediktor for progresjon fra MCI til AD. Andre studier har vist at spinalvæskemarkører og strukturelle endringer ved MR-undersøkelse kan predikere sykdomsutvikling. Det er også vist at inflammasjon, stress og cerebrovaskulær sykdom kan medvirke, og at ApoE genotype kan være en intermediær faktor i sykdomsutviklingen .

Målsetting: Vi ønsker å finne ut om ulike kognitive utfall og biomarkører, kombinert eller hver for seg, kan predikere hvilke pasienter med MCI og AD av mild grad som har en rask, eller langsom, progresjon av kognitiv svikt og funksjonssvikt.

 

Metode: Studien har et longitudinelt design. 400 pasienter fra to hukommelsesklinikker og en geriatrisk poliklinikk inkluderes. Pasientene undersøkes ved baseline med nevropsykologisk undersøkelse, klinisk vurdering, funksjonsvurdering, MR undersøkelse av hjernen og hos ca 40-50 % av pasientene med spinalvæskeundersøkelser. Blodprøver til seinere måling av inflammasjonsmarkører i serum og ApoE genotyping tas. Undersøkelsen etter 2 år blir nesten lik som ved baseline, med unntak av spinalpunksjon. I tillegg leverer pasientene tre spyttprøver for kortisolmåling.  Ny MR undersøkelse av hjernen utføres etter individuell vurdering.
Primært endepunkt vil være økning i total skåre på Klinisk Demensvurdering (KDV).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karin Ester Torun Persson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Maria Lage Barca

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Anne Brækhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Burden of Care and Patient's Neuropsychiatric Symptoms Influence Carer's Evaluation of Cognitive Impairment.

Persson, Karin; Brækhus, Anne; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind; Engedal, Knut. 2015, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. VESTFOLD, NTNU, UIO, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1