Cristin-prosjekt-ID: 500437
Sist endret: 21. desember 2017, 11:09

Cristin-prosjekt-ID: 500437
Sist endret: 21. desember 2017, 11:09
Prosjekt

Kulturelt mangfold og etniske minoriteter i barnehage, skole og samfunn.

prosjektleder

Bodil Elise Ravneberg
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. januar 2016 Slutt: 31. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kulturelt mangfold og etniske minoriteter i barnehage, skole og samfunn.

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet omhandler ulike tema og problemstiller knyttet til kulturelt mangfold og etniske minoriteter – knyttet til lærerutdanning og praksisfelt. Dette vil bli studert på ulike måter og i ulike kontekster. Forskningsgruppen retter bant annet søkelys på dagens flyktningsituasjon, integreringsprosesser og minoritetskulturers vilkår og utviklingsmuligheter i majoritetssamfunnet. Et viktig spørsmål vil være hvordan lærerutdanningen kan forberede lærerne på å møte denne elevgruppen.

Følgende delprosjekter inngår i forskergruppen:

Delprosjekt 1

Flukten mot et nytt liv. Håpet om livet og erfart kunnskap om overganger og flyttinger fra mottak til fast bosted

Flyktningers integreringsprosess som starter allerede på asylmottaket. Lokalsamfunn i Norge oppmuntres til å ta imot og huse mange tusen flyktninger. Flere nye flyktningmottak har blitt opprettet. Språkopplæring og introduserende tiltak igangsettes, i regi av både frivillige og kommunale aktører. I de gamle lokalene til lærerutdanningen på Landås er det nylig etablert et stort akuttmottak med plass til 700 flykninger. Akuttmottaket tar imot flykninger i en mellomfase før de blir sendt videre til mer varige mottak mens søknad om opphold i Norge vurderes. Vi mangler imidlertid kunnskap om mottakets funksjon og hva som skjer etterpå. Hvordan opplever immigranter den første kontakten med det norske samfunnet? Hvilke livshistorier bringer de med seg, hvordan opplever de opplæringstilbudene, tiltakene og aktiviteter samt kontakten med frivillige og offentlige aktører i lokalsamfunnet? Hva tenker de om framtiden?

Delprosjekt 2

Kulturformidling gjennom uteaktiviteter i samiske barnehager.

Prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan, og i hvilken grad tradisjonell samisk kunnskap og verdier knyttet til forholdet mellom mennesker og natur kommer til uttrykk gjennom uteaktiviteter i barnehager i kjernesamiske områder.

Formålet er å utvikle kunnskap som kan styrke det samiske perspektivet og utvikle det flerkulturelle innholdet i barnehagelærerutdanningen. Dette vil også kunne gi ny kunnskap om hvordan barnehagen kan tilrettelegge for barns forståelse for bærekraftig utvikling.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet omhandler ulike tema og problemstiller knyttet til kulturelt mangfold og etniske minoriteter – knyttet til lærerutdanning og praksisfelt. Dette vil bli studert på ulike måter og i ulike kontekster. Forskningsgruppen retter bant annet søkelys på dagens flyktningsituasjon, integreringsprosesser og minoritetskulturers vilkår og utviklingsmuligheter i majoritetssamfunnet. Et viktig spørsmål vil være hvordan lærerutdanningen kan forberede lærerne på å møte denne elevgruppen.

Følgende delprosjekter inngår i forskergruppen:

Delprosjekt 1

Flukten mot et nytt liv. Håpet om livet og erfart kunnskap om overganger og flyttinger fra mottak til fast bosted

Flyktningers integreringsprosess som starter allerede på asylmottaket. Lokalsamfunn i Norge oppmuntres til å ta imot og huse mange tusen flyktninger. Flere nye flyktningmottak har blitt opprettet. Språkopplæring og introduserende tiltak igangsettes, i regi av både frivillige og kommunale aktører. I de gamle lokalene til lærerutdanningen på Landås er det nylig etablert et stort akuttmottak med plass til 700 flykninger. Akuttmottaket tar imot flykninger i en mellomfase før de blir sendt videre til mer varige mottak mens søknad om opphold i Norge vurderes. Vi mangler imidlertid kunnskap om mottakets funksjon og hva som skjer etterpå. Hvordan opplever immigranter den første kontakten med det norske samfunnet? Hvilke livshistorier bringer de med seg, hvordan opplever de opplæringstilbudene, tiltakene og aktiviteter samt kontakten med frivillige og offentlige aktører i lokalsamfunnet? Hva tenker de om framtiden?

Delprosjekt 2

Kulturformidling gjennom uteaktiviteter i samiske barnehager.

Prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan, og i hvilken grad tradisjonell samisk kunnskap og verdier knyttet til forholdet mellom mennesker og natur kommer til uttrykk gjennom uteaktiviteter i barnehager i kjernesamiske områder.

Formålet er å utvikle kunnskap som kan styrke det samiske perspektivet og utvikle det flerkulturelle innholdet i barnehagelærerutdanningen. Dette vil også kunne gi ny kunnskap om hvordan barnehagen kan tilrettelegge for barns forståelse for bærekraftig utvikling.

 

Tittel

Cultural diversity and ethnic minorities in the kindergarten, at school and in the society.

Vitenskapelig sammendrag

The project focuses upon different topics and questions about cultural diversity and ethnic minorities and relates to teacher education and the practice field of teachers. The topics will be studied differently and in different contexts, such as the refugee situation, integration processes, the condition for minority cultures and their possibilities for development in the majority society.  An important question will be how the teacher education can prepare the teachers to meet these groups of pupils.

Procect 1

The flight towards a new life. Hopes for life and experienced knowledge on transfers and crossings from refugee receptions to permanent residence

An important approach will be the integration process of asylum seekers, a process that starts already at the reception center. Local communities are encouraged to receive and give shelter to thousands of refugees. NGO’s and public authorities implement language teaching courses, activities and introductory courses. In Bergen, at the old premises of the Teacher Education an emergency ward is established, giving shelter to 700 refugees. The ward will host refugees temporarily before they go to places that are more permanent. However, we lack knowledge of the function of the center and the process thereafter.  How do different migrants experience the first contact with the Norwegian society? What life stories do they have, how do they experience the programs, activities and the contact with voluntary and public actors in the local community? What do they think of the future?

 

Project 2

Mediation of culture through out-door activities in Saami kindergartens

This project will investigate how, and to what extent tradtional saami knowledge and values are related to the relation between human and nature and how it can be studied through outdoor activites in kindergartens in core Saami areas.

The object is to develop knowledge in order to strengthen the Saami perspective and develop a multucultural approach in the teacher education. This will also develop new knowledge about how the kindergarten can be organised in order to arrange for children's understanding of  sustainable development. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bodil Elise Ravneberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Sissel Rosland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Felicity Katharine Burbridge Rinde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Tjomsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »