Cristin-prosjekt-ID: 501958
Sist endret: 23. januar 2017, 12:05

Cristin-prosjekt-ID: 501958
Sist endret: 23. januar 2017, 12:05
Prosjekt

Movement Awareness in Physiotherapy Education. Physiotherapy Students`and their Conceptions of Learning Movement Awareness

prosjektleder

Arja Piirainen-Marsh
ved Jyväskylän ammattikorkeakoulu

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi

Emneord

Bevegelseskvalitet

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2013 Slutt: 15. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Movement Awareness in Physiotherapy Education. Physiotherapy Students`and their Conceptions of Learning Movement Awareness

Populærvitenskapelig sammendrag

Human movement and function is the core in the profession of physiotherapy as well as within the education of physiotherapy.  Movement quality and movement awareness are considered basic phenomena in the field, however, vague descriptions exists. This PhD project directs its focus towards revealing and describe the two phenomena from groups of physiotherapy students and clinical physiotherapists. The study will especilayy direct the focus towards the participants desctiptions of direct and immendiate movement experiences when participatine in elective courses that use Basic Body Awareness Therapy as approach. At the same time, the study will also focus on principles and forms of movement learning pedagogy. Data will be collected through semi-structured interviews during and after elective course.  Data collected through use of aperecorder, will be transcribed and analysed according to the phenomenographic method. Three papers published in peerreviewed international journals.    

Vitenskapelig sammendrag

This study aims to explore students descriptions of the phenomenon of movement quality and movement awareness based on implementing principles from Basic Body Awareness Therapy (BBAT) into the teaching environment, and how this can be experienced and described by groups of students at diffefent levels of education, at a bachelor and master level. The focus aims towards the students immediate movement experiences being described when participating in a learning environment of human movement, "being in" movement. and the significance of creating an atmosphere including time to explore movement experiences. It is the physiotherapy students´ or physiotherapist´s own perspective that will be in focus, own movement quality experience as a primary entry point of this study. Data will be collected through focusgroup interviews, based on semistructured interview guide. Phenomenographic research method will be used.  Three papers are planned to be published in international peer-reviewed journal, to complete this study.

Metode

Research Method chosen in this design is phenomenography, a research tradition that focuses on capturing the qualitatively varying conceptions held by a group of persons about the particular phenomenon or ways of experiencing, a particular phenomenon (Marton 1981). Phenomenographic research produces an outcome where the categories of description are hierarchically ordered, which means that the categories higher represent more complex, advanced ways of expericiencing the same thing: this means that the categories include more aspects related to understanding the target phenomenon, more links between aspects or a deeper conceptualization of one individual aspect. (Marton & Booth 1997, Cope & Prosser 2005.) Hierarchical organization contains the breadth in awareness of the target phenomenon and the different ways of experiencing the phenomenon can be seen as different layer of individual experiences (Marton & Booth 1997, Åkerlind 2003). 

Utstyr

Intet.

Tittel

Bevegelseskvalitet og bevegelseskjennskap i fysioterapiundervisningen. Fysioterapeustudenters beskrivelser av bevegelsesopplevelser i en læringssituasjon.

Populærvitenskapelig sammendrag

Menneskets bevegelse og funksjon er sentralt i fysioterapi og i dets utdanningspforløp. Bevegelseskvalitet og bevegelseskjennskap/ bevissthet er kjernefenomen i faget, uten at disse er nærmere beskrevet. Prosjektet retter seg mot å avdekke og beskrive de to fenomenene med utgangspunkt i studenter og fysioterapeuters deltakelse i et elektiv kurs (over tid) der Basal kroppskjennskap er et grunnlag for deltakernes beskrivelser av bevegelses erfaringer. Samtidig vil studiet sette lys på læringsfomer som nyttes i undervisning av sentrale  bevegelsesprinsipp i grunnutdanninger i fysioterapi. Data skal samles gjennom fokusgruppeintervju og semistrukturert intervju, basert på utviklet guide, både underveis og etter avsluttet kurs. Lydbånd nyttes for å fange deltaernes beskrivelser, materialet skal transkriberes og analyseres etter fenomenografisk analyse. The artikler publisert i fagfellevurderte internasjonale tidsskrift er et mål i denne PHD.   

Vitenskapelig sammendrag

Studiens målsetting retter seg mot å utforske studenters beskrivelser av fenomenene bevegelseskvalitet og bevegelses-bevissthet, som grunnleggende fenomen I fysioterapi.  Studien integrerer i seg Basic Body Awareness Therapy at denne tilnærmingen er spesielt kjent for det focus på bevegelseskvalitet og bevegelsesbevissthet/ kjennskap. Studiens fokus skal søke å avdekke studenters umiddelbare beskrivelser av bevegeklsesopplevelser. Likeledes vil læringsformer knyttet til bevegelsesundervisning blir studert. Studenter på ulike utdanningsnivå rekrutteres til studien gjennom strategisk utvalg, basert på etiske retningslinjer. Elektive kurs utvikles og struktureres. Data samles gjennom fokusgruppe intervju basert på semistrukturert intevrju guide. Båndoppkare nyttes, materialet transrkiberes og data analyseres etter fenomenografisk metode. Doktorgradsprosjektet vil munne ut i tre artikler publisert I internasjonalr, fagfellevurdert tidsskrift.  

Metode

Denne studien har valgt fenomenografisk metode som forkninsgmetode. Fenomenografi tilhører en forsknings-tradisjon som retter focus mot å fange en kvalitativ variasjon knyttet til et spesielt fenomen eller å fange ulike måter å oppleve et særskilt fenomen på. Fenomenografisk metode produserer resulted der beskrivelser katogiseres  og hierarkisk ordnes. Med dette menes at kategorier som for eksempel er høyt rangert, representerer mer komplekse og avanserte beskrivelser og derved erfaringer.  Med dette forstås det at kategorien inkluderer flere aspect som relateres til større forståelse av et fenomen, flere forbindelser mellom dem eller en dypere konsepptualisering av et enkelt aspekt. Den fenomeno-grafiske organiseringen inneholder bredde og dybde av et fenomen og rommer ulike måter å oppleve det på. Ulike måter å oppleve fenomenet på kan også ses som ulike lag i en personens forståelse av fenomenet.    

Utstyr

Intet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arja Piirainen-Marsh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sirpa Ahola

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Metropolia Ammattikorkeakoulu

Liv Karin Helvik Skjærven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

A. Heinonen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Jyväskylän ammattikorkeakoulu
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

The phenomenon of movement quality: a phenomenographic study of physiotherapy students’ movement experiences.

Ahola, Sirpa; Piirainen, Arja; Skjærven, Liv Karin Helvik. 2017, European Journal of Physiotherapy. METROPOLIA, HVL, JyVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1