Cristin-prosjekt-ID: 501982
Sist endret: 25. januar 2017, 12:09

Cristin-prosjekt-ID: 501982
Sist endret: 25. januar 2017, 12:09
Prosjekt

"Fargespill" fra musikkprosjekt til pedagogisk teori

prosjektleder

Tjalve Gjøstein Madsen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Fargespill" fra musikkprosjekt til pedagogisk teori

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet beskriver og drøfter erfaringene fra et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Fargespill og lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen. Prosjektet utviklet en tverrfaglig teoretisk og metodisk tilnærming til arbeid med og for mangfold. Den pedagogiske tenkningen bak dette studiet bygger på ideene som ligger til grunn for arbeidet med musikkprosjektet Fargespill og interkulturell pedagogikk. Til sammen blir dette det vi kaller «pedagogikk for mangfold». Tenkningen tar utgangspunkt i at pedagogikk for mangfold er en teori og en metodologi som har fagovergripende, allmenn relevans uavhengig av etnisitet.

Vitenskapelig sammendrag

Problemstillingen for prosjektet er "Hvordan kan didaktikken i musikkprosjektet Fargespill forklares ut fra et vitenskapsteoretisk perspektiv?"

Prosjektet er forankret i en fenomenologisk vitenskapstradisjon. Musikkprosjektet Fargespill bygger på erfaringsbasert didaktikk som i hovdsak er induktiv i sin form og forankret i et syn på kunnskap, læring og utvikling hentet i vel 10 års erfaring med dette prosjektet. Den praktiske didaktikken har klare paralleler til den narrativ forskningstradisjon jf  narrativ inquiry og kvalitativ metode artikulert av Chaine et al. (Caine, 2013), Clandinin et al. (Clandinin, 2007) og collaborative autoetnografi beskrevet av Chang (Chang, Ngunjiri, & Hernandez, 2012). Prosjektet vi også drøfte hvordfan Deweys (Dewey, 1998) sine ideer om forholdet mellom erfaring og utdanning. Sosio-kulturelle teorier og perspektiver kan brukes til å forstå de kulturelle og situerte aspektene av læringsprosessene  (Dysthe, 2003; Vygotskij, Cole, John-Steiner, Scribner, & Souberman, 1978; Wenger, 1998). Bruners teori (Bruner, 1990) vil bli  trukket inn for å sette lys på betydningen av mening i læringsprosessen. Kritisk teori  Freire (Freire, 2000) vil bli brukt til å diskutere erfaringene i et utdanningspolitisk perspektiv.

Metode

Prosjektet er forankret i en fenomenologisk tradisjon, bruker hermeneutiske analyse- og tolkningsmetoder. Data er hentet fra eksisterende skriftlige kilder som beskriver interkulturell pedagogikk og prosjektet Fargespill pluss feltnotater, referater, evalueringer fra vel to års samarbeid mellom Stiftelsen Fargespill og HiB. Personlige narrativer er sentral i utviklingen av den pedagogiske teorien som er knyttet opp til musikkprosjektet Fargespill.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tjalve Gjøstein Madsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

If diversity really matters.. Kaleidoscope - changing teachers through narrative inquiry.

Madsen, Tjalve Gjøstein; Hamre, Ole; Saue, Sissel. 2015, Negotiating Neglected Narratives. HVLVitenskapelig foredrag

Oppskriften på Fargespill.

Madsen, Tjalve Gjøstein; Hamre, Ole. 2015, HVLDokumentar
1 - 2 av 2