Cristin-prosjekt-ID: 501985
Sist endret: 17. mars 2017 11:58

Cristin-prosjekt-ID: 501985
Sist endret: 17. mars 2017 11:58
Prosjekt

Idrett og fysisk aktivitet i organisert og egenorganisert form

prosjektleder

Tone Nybakken
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. januar 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Idrett og fysisk aktivitet i organisert og egenorganisert form

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål

Prosjektets overordnede mål er å øke kunnskapsstatus i organisert idrettsaktivitet, i forhold til når barn utøver idrettsaktivitet på egenhånd.

En analyse av aktivitetsnivå og innhold i organisert trening versus egenorganisert trening i fotball for barn

Bakgrunn

Både antall barn som deltar i organisert fotball og antall organisere treninger per barn, har økt i Norge i løpet av de siste 10 årene. Tanken bak dette er at ved å rekruttere flere barn til et strukturert treningsmiljø, vil dette på sikt bidra til å forbedre standarden på fotball. Hensikten med denne studien er å sammenligne organisert fotballtrening (Deliberate practice, DPR) med barns egenorganiserte fotballaktivitet (Deliberate play, DPL). Man må spørre, på hvilken måte er de organiserte treninger anderledes og potensielt mer effektive for ferdighetsutvikling, enn barnas egenorganiserte fotball aktiviteter?

Allsidig bevegelseserfaring har størst betydning i de tidlige fasene på veg mot ekspertise (Baker, Côtè & Abernethy, 2003)

Norske studier har i lite grad omhandlet disse forholdene (Sæther et al, 2005). Det er lite forskning på fysisk aktivitet blant barn i Norge (Ronge, 2000). Det er behov for mer kunnskap om organisert og egenorganisert idrettsaktivtet.

 

Metode

Studiet er et intensivt undersøkelsesopplegg, og gjør bruk av observasjon som forskningstilnærming. Utvalg består av 6 gutter i alderen 11-12 år fra ett idrettslag, som blir observert i 9 økter i organisert og egenorganisert fotballaktivitet, på ulike arenaer. Observasjonen av ungene gjøres på tre organiserte treninger med et toppet lag og tre organiserte treninger med et baselag (deliberate practise – trenerstyrt), i tillegg til tre egenorganiserte treninger i binge (deliberate play - selvstyrt). Treningene og bingeaktiviteten blir plukket ut tilfeldig i en periode på 2 måneder. I observasjonen blir det brukt videoopptak som sammen med logg gir opphav til analyse av aktivitetsnivå og innhold av aktivitetsøktene. Total observasjonstid er 2650 minutter. Registreringen har fokus på hva slags aktivitet, antall tilfeller, intensitet og tidsbruk på ulike aktiviteter. Til sammen blir 14 variabler kartlagt.

Utstyr

Video og logg

Tittel

The analysis on activity level and nature of the organized training (Deliberate practice) and self-organized training (Deliberate play)

Populærvitenskapelig sammendrag

1: Department of Sport and Physical Education, Bergen University College, Bergen, Norway

2: Faculty of Teacher Education, The Nord-Trøndelag University College, Trondheim, Norway

 

Introduction

Both the number of children participating in organized soccer and the number of organize training sessions per child, has increased in Norway during the last 10 years. The idea behind this is that by recruiting more children to a structured training environment, this in the long run will help to improve the standard of soccer. The purpose of this study is to compare organized soccer training (Deliberate practice, DPR) with children’s self organized football activity (Deliberate play, DPL). One have to ask, in what sense is the organized training sessions different form and potentially more effective for skill development, than children’s self organized soccer activities?

 

Methods

6 boys playing soccer in their local teams, age 11 to 12 years, volunteers to participate with consent from their parents. The boys will be observed in 9 sessions in organized and self-organized soccer activity at different venues. The children’s base team coach organize 3 of the DPR-sessions, and the coach for a team of selected young talents (YT) another 3 DPR. The remaining 3 sessions are self-organized trainings in a small sized pitch (Deliberate play). The training sessions for observation will be selected randomly within a period of 2 months. Observations will be registered in a log, and the training sessions will be recorded on video. Total observation time is 2650 minutes.  Registrations are focused on kind of activity, number of cases, intensity, and time spent in different activities.

Utstyr

video and log

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Nybakken

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1