Cristin-prosjekt-ID: 502475
Sist endret: 21. januar 2017, 11:30

Cristin-prosjekt-ID: 502475
Sist endret: 21. januar 2017, 11:30
Prosjekt

Norsk Psykomotorisk Fysioterapi - teoretsik grunnlag og langtids oppfølging av pasienterfaring

prosjektleder

Randi Sviland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Fysioterapi og psykisk helse

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning
 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
55585846
Sted
Randi Sviland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. august 2015 Slutt: 1. juli 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk Psykomotorisk Fysioterapi - teoretsik grunnlag og langtids oppfølging av pasienterfaring

Populærvitenskapelig sammendrag

Norsk psykomotorisk fysioterapi er en fysioterapitilnærming som søker å overskride skillet mellom kropp og sinn. Dette prosjektet utforsker det teoretiske grunnlaget for denne behadlingstilnærmingen og hvordan vi som fysioterapeuter kan kommunisere med pasienter i en kroppslig omstillingsprosess av holdning bevegelse og pust som også har tendens til å vekke erindringer og følelser fra tidligere livserfaringer. Her utforskes også hvordan erfaring fra slik behandling kan veve seg inn i pasientens identitet og lengre livshistorie.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet viderefører arbeidet fra PhD avhandlingen: Norwegian Psychomotor Physiotherapy and Embodied Narrative Identity. A theory generating study. Hensikten er å løfte frem grunnleggende livsvilkår som er på spill i den psykomotoriske fysioterapi  prosessen. Målet for perioden høsten 2015/våren 2017 er å skrive to artikler: en teoretisk og en casestudie.

 

Artikkel 1:

Her vil arbeidet med Braatøys grunnlagstenkning for psykomotorisk fysioterapi  (PMF) i lys av Løgstrups sansefilosofi videreføres og omhandle grunnlaget for og refleksjon omkring den terapeutiske samtalen i kroppslige omstillingsprosesser. Dette innebærer ny analyse.

 

Artikkel 2:

Med en retrospektiv casestudie, basert på dybdeintervju, vil denne artikkelen belyse en pasients erfaring fra PMF. I et fokusgruppeintervju, for 4 år siden, beskrev hun hvordan hun fra å ha levet i et indre kaos hadde oppdaget kroppslig ro. Det hadde gitt henne håp om nye fremtidsmuligheter. Med dybde intervjue ønsker vi å utforske hvordan erfaringene har vevet seg inn i hennes videre livshistorie.

 

Metode

Artikkel 1:

Kildegransking  og hermeneutisk analyse jfr Ricoeur. De to artiklene som er utgangspunktet for den nye artikkelen er basert på Braatøys tekster som primærkilder og Løgstrups filosofi som teoretisk perspektiv. I denne nye analysen vil perspektivet videreutvikles også med narrativ teori.

Arikkel 2:

Dybdeintervju. Hermeneutisk og narrativ analise.

Tittel

Norwegian Psychomotor Physiotherapy - theoretical basis and long term follow up of patient experience

Populærvitenskapelig sammendrag

Norwegian Psychomotor Physiotehary is a physiotherapy attempting to  bridge the body-mind gap. This project explores the theoretical foundation of this therapy and how we as physiotherapists can communicate with patients during their process of embodied transformation of posture, movement and breath which tend to evoke remenisences and emotion of past experienses. We also explore how experience from this therapy may weave into a patiens identity and longer life history.

Vitenskapelig sammendrag

7. Prosjektsammendrag på engelsk (max 150 ord)

 

This project is a continuation of my work with the PhD thesis: Norwegian Psychomotor Physiotherapy and Embodied Narrative Identity. A theory generating study. The intention is to bring forward basic life conditions at play during the process of psychomotor physiotherapy. The aim for the period the autumn of 2015/the spring of 2016 is to write two articles: one theoretical and one case study.

 

Article 1:

Here the work with Braatøy´s basic ideas, foundational to Norwegian Psychomotor Physiotherapy (NPMP), in light of Løgstrup´s philosophy of sensation will be continued. It will deal with the foundation of and reflections around the therapeutic dialogue during embodied transformation processes. This involves new analysis.

 

Article 2:

With a retrospective case study, based on in-depth interview, this article will illuminate experiences from NPMP of one patient. In a focus-group interview, 4 years ago, she described how she had changed from living in internal turmoil to discovering embodied peace. This had given her hope for new future possibilities. With in-depth interview we wish to explore how these experiences have been woven into her life story.

 

Metode

Article 1:

Investigation of sources and hermaneutic analysis following Ricoeur. The point of departure is two previous articles based on Braatøy's primary texts and  Løgstrup's philosophy as theoretical perspectiv. In this new analysis the theoretical perspective will be expanded with narrativ theory. 

Article 2:

Indebth interview, hermaneutic and narrative analysis.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi Sviland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Målfrid Råheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Kari Marie Martinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Harstad-fusjon ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

1 - 1 av 1