Cristin-prosjekt-ID: 507386
Sist endret: 24. januar 2017, 08:39

Cristin-prosjekt-ID: 507386
Sist endret: 24. januar 2017, 08:39
Prosjekt

Kirken i verden og verden i kirken - globale perspektiver på trosopplæringen

prosjektleder

Tomas Sundnes Drønen
ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Teologi og religionsvitenskap

Emneord

Trosopplæring • Migrasjon • Globalisering

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Grunnforskning
 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kirken i verden og verden i kirken - globale perspektiver på trosopplæringen

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet har tre mål: Det første er å undersøke på hvilken måte trosopplæringen utruster barn og unge til å møte et livssynsmangfoldig og flerkulturelt samfunn. Det andre målet er å generere ny kunnskap om disse læringsprosessene. Det tredje er å tilbakeføre denne kunnskapen til ansatte og frivillige i trosopplæringen gjennom kurs og etterutdanningstilbud.

Bakteppet for dette prosjektet er de konkrete utfordringene som globale prosesser skaper for barns og unges oppvekstvilkår. Barns og unges livsverden påvirkes i dag av kommunikasjonsteknologi og møter med mennesker fra andre religiøse og kulturelle tradisjoner. Til nå har Den norske Kirke (DnK) manglet et rom hvor denne påvirkningen og disse møtene, og deres betydning for barns og unges oppvekstvilkår, blir diskutert. Vi ønsker å utforske i hvilken grad trosopplæringen har lykkes i å skape dette rommet.

Prosjektet har som utgangspunkt en teoretisk tilnærming til hvilke globaliseringsprosesser som har betydning for barns og unges forhold til kristen tro. Globalisering vil bli behandlet som en ”strøm av bilder, diskurser og ideer” (Marshall 2001) som påvirker barns og unges identitetsdannelse, og vil spesielt fokusere på hvilken betydning dette har for kristen opplæring i et pluralistisk samfunn. Dette pluralistiske samfunnet har vi valgt å tilnærme oss fra to forskjellige perspektiver.

For det første vil vi definere det trosopplæringsplanen (Gud gir - vi deler, s.7) kaller ”mangfoldig læringsmiljø” og ”mangfoldig fellesskap” som det mangfold av kristne uttrykksformer og tradisjoner som i dag er en del av barn og unges oppvekstmiljø. Vi vil blant annet undersøke på hvilken måte kristne innvandrere til Norge blir integrert og presentert i trosopplæringen. Det vil også være interessant å undersøke hvilke andre kristne trossamfunn som deltar i undervisningen. Når mer enn 50% av alle innvandrerne til Norge har en kristen bakgrunn vil det være relevant å spørre seg om disse gruppene har en plass i trosopplæringen til DnK. Den globale kristendommen er i rivende utviklingen (Jenkins 2006), og vestlig kristendom har gått fra å være majoritet og premissleverandør for kirkelig praksis til å bli en minoritet med behov for inspirasjon fra andre kristne tradisjoner. 

Det andre tematiske hovedperspektivet handler om det trosopplæringsplanen (Gud gir – vi deler, s. 9) beskriver som ”utforskning av religiøst mangfold”. I denne delen av planen er fokuset rettet mot å bygge religiøs identitet og kulturell tilhørighet hos deltagerne i opplæringen. Planen beskriver videre hvordan andre religiøse tradisjoner kan være en del av et positivt mangfold som også kan være til berikelse for vår tradisjon. Gjennom kultur- og tradisjonsutveksling ønsker planen at trosopplæringen skal ”motivere og utruste til dialog” (s. 9). Dette religiøse mangfoldet er for barn og unge i dag langt fra en teoretisk problemstilling. De fleste har klassekamerater fra forskjellige deler av verden og forskjellige religiøse tradisjoner er utgangspunkt for presentasjon og feiring i det flerkulturelle klasserommet. Hvordan påvirker dette nærværet den religiøse identiteten til dagens barn og unge i trosopplæringen? Hvordan forholder man seg til spenningen mellom det å skape en trygg kristen identitet og en kulturell tilhørighet med undringen over mysterier og symboler i andre religiøse tradisjoner?

Metode

Arbeidsformer og metoder: Dette forskningsprosjektet er utarbeidet av forskergruppa Religion, kultur og globalisering som er sammensatt av religionspedagoger, religionsvitere, teologer og samfunnsvitere ved Misjonshøgskolen (MHS) og Universitetet i Stavanger (UiS). Prosjektbeskrivelsen har blitt utarbeidet av Geir Skeie, professor i religionspedagogikk ved UiS (og Universitetet i Stockholm) og Tomas Sundnes Drønen, professor i globale studier og religion ved MHS. I denne gruppa har vi som mål å utvikle nye teoretiske perspektiver på kultur- og religionsmøter i kirke og samfunn. Vi ønsker i dette prosjektet å reflektere rundt globaliseringens konsekvenser for barns og unges oppvekstvilkår, og da spesielt de utfordringer som dette skaper for barn og unge i trosopplæringen. Prosjektet inneholder flere komponenter som til sammen vil utgjøre en prosess hvor informasjon hentes inn, kunnskap utvikles, og læring skapes ved tilbakeføring i form av kurs og etterutdanning.

Den første og viktigste komponenten i prosjektet er kvalitative studier i fire utvalgte menigheter som har mottatt prosjektmidler fra kirkerådet. Vi vil velge ut menigheter på Vest- og Sørlandet som vi vet har erfaringer med flerkulturelle deltakere og/eller er lokalisert i miljøer med betydelig innslag av beboere med forskjellig religiøs og kulturell bakgrunn. Vi vil intervjue trosopplæringsmedarbeidere i disse menighetene, men er spesielt opptatt av de artefaktene som brukes i undervisningen. I denne sammenhengen menes med artefakter alle fysiske gjenstander som aktiviseres i læringsprosessen. De mest opplagte artefakter er selvfølgelig undervisningsopplegg i form av bøker, plansjer og powerpoint-presentasjoner, dernest filmer og internettbaserte læremidler. Men artefakter kan også være fysiske gjenstander, personer som bringes inn i undervisningen eller spesielle plasser som besøkes. Det kan tenkes at afrikanske trommer blir brukt som et eksempel på global kristendom i presentasjonen av et misjonsprosjekt. En av foreldrene til en muslimsk klassekamerat kan bli invitert inn i undervisningen for å fortelle om hvordan islam praktiseres i familien. En gruppe av barn kan dra på tur for å besøke den katolske katedralen i byen, osv. Artefakter er en viktig del av alle læringsprosesser, og i denne sammenhengen har ofte fysiske gjenstander, bilder og personer i tillegg en viktig symbolsk effekt. De representerer noe mer enn seg selv, de skaper undring og de viser til mysterier som har en transcendent overbygning.

Den andre komponenten vil bestå av analyse og teoriutvikling som skal publiseres i bokform. I første omgang vil de engasjerte forskerne i prosjektet komme sammen for å sammenligne materialet fra de fire menighetene. Her vil teoriutvikling finne sted og globaliseringsteori knyttet til identitetsdannelse (Maira og Soep 2005), religiøs livstolkning og livsmestring vil være gjennomgående perspektiver. Analyse av artefakter og praksis i menighetene vil være i fokus, og diskusjonen vil hele tiden relateres til læringsprosesser som er relevante for trosopplæringen slik den presenteres i dokumentet Gud gir – vi deler. Midtveis i denne prosessen vil ansatte i de fire utvalgte menighetene bli invitert til Stavanger for å respondere på foreløpige funn i prosjektet. Et slikt møtested vil sikre en praksisnær analyse og gi innspill til den videre prosessen fram mot kurs- og etterutdanningsvirksomhet.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tomas Sundnes Drønen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Geir Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
Aktiv cristin-person

Kari Storstein Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

Gerd Marie Ådna

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Kirken i verden, verden i kirken : globale perspektiver på trosopplæringen.

Drønen, Tomas Sundnes; Haug, Kari Storstein; Skeie, Geir; Ådna, Gerd Marie. 2016, Hertervig Akademisk. VID, UISVitenskapelig monografi
1 - 1 av 1