Cristin-prosjekt-ID: 514525
Sist endret: 8. desember 2017 21:31

Cristin-prosjekt-ID: 514525
Sist endret: 8. desember 2017 21:31
Prosjekt

C-ICE: Counteracting effect of future Antarctic sea-ice loss on projected increases of summer Monsoon rainfall

prosjektleder

Thomas Toniazzo
ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.631
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 248803

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk og naturvitenskap

Emneord

Klimadynamikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2016 Slutt: 30. april 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

C-ICE: Counteracting effect of future Antarctic sea-ice loss on projected increases of summer Monsoon rainfall

Populærvitenskapelig sammendrag

Sør-asiatiske samfunn og økonomi er sterkt avhengig av sesong nedbør i løpet av Indian Summer Monsoon (ISM). Dette nedbør har store rom-tid-variabilitet, hovedmønster som er uttrykt i en veksling mellom "break" og "aktive" faser. Break faser innebærer tørre forhold over Indias viktigste jordbruksområder. Når tilstrekkelig langvarig eller gjentatt i løpet av sesongen, de er forbundet med tørke. Matproduksjon er svært følsom for både tørre og våte regn ytterpunktene. Under menneskeskapte klimaendringer, modell avledet anslag generelt predikerer en økning i sesong-middelregntotal sammen med en reduksjon i antall regnværsdager. Men de tilknyttede rom-tid-mønstre av endring i gjennomsnittlig nedbør er svært usikre.

Overgangen mellom pause og aktive faser av ISM korresponderer med en stor meridionale ekskursjon for nedbør maksimalt, noe som reflekterer en tendens til at nedbøren å skje over foretrukne geografiske loci: en over Gulf of Bengal og Indo-Gangetic slettene; og en over Ekvatorial indiske hav. Disse gjenspeiler på svingninger av sone-gjennomsnittet Inter-Tropical Convergence Zone, noe som tyder på en link med den globale sirkulasjon. Som et resultat, er posisjonen og intensiteten av ITCZ ​​følsom for endringer i utenom varmekilder. Antarktisk sjøis tap vil resultere i en ekstra varmekilde i SH på ca 0,3 PW i sydlige vinteren.

Derfor vil vi undersøke om en betydelig ISM nedbør respons kan induseres av store interhemispheric oppvarming anomalier. Fokuset vil være på fremtidig antarktiske sjøisen tap, tilhørende varme flux endringer, og deres innvirkning på den globale atmosfæriske sirkulasjonen. Gjennom prosjektet vil en sterk vekt legges på forskningssamarbeid og spesielt på både formell og forskerutdanning med de indiske partnerne.

Vitenskapelig sammendrag

South-Asian society and economy are heavily dependent on the seasonal rainfall during the Indian Summer Monsoon (ISM). This rainfall has large spatio-temporal variability, the main pattern of which is expressed in an alternation of “break” and “active” phases. Break phases imply dry conditions over India’s main agricultural areas. When sufficiently prolonged or repeated in the course of the season, they are associated with droughts. Food production is highly sensitive to both dry and wet rainfall extremes. Under anthropogenic climate change, model-derived projections generally predict an increase in seasonal-mean rainfall totals along with a reduction in the number of rainy days. However, the associated spatio-temporal patterns of change in mean rainfall are very uncertain.

The transition between break and active phases of the ISM corresponds with a large meridional excursion of the precipitation maximum,  reflecting a tendency for rainfall to occur over preferred geographical loci: one over the Gulf of Bengal and the Indo-Gangetic plains; and one over the Equatorial Indian Ocean. These map onto oscillations of the zonal-mean Inter-Tropical Convergence Zone, suggesting a link with the global circulation. As a result, the position and intensity of the ITCZ is sensitive to changes in extratropical heat sources. Antarctic sea-ice loss will result in an additional heat source in the SH of about 0.3 PW in austral winter.

Hence, we will investigate whether a substantial ISM rainfall response may be induced by large-scale interhemispheric heating anomalies. The focus will be on future Antarctic sea-ice loss, the associated heat-flux changes, and their impact on the global atmospheric circulation. Throughout the project, a strong emphasis will be placed on collaborative research and in particular on both formal and research training with the Indian partners.

Metode

See our website for details.

Utstyr

See our website for details.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Toniazzo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Michel Dos Santos Mesquita

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jürgen Bader

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Max-Planck-Institut für Meteorologie

Kevin I. Hodges

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved University of Reading

Thomas J. Bracegirdle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved British Antarctic Survey
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

New vigour involving statisticians to overcome ensemble fatigue.

Benestad, Rasmus; Sillmann, Jana; Thorarinsdottir, Thordis Linda; Guttorp, Peter; Mesquita, Michel d. S.; Tye, Mari R.; Uotila, Petteri; Fox Maule, Cathrine; Thejll, Peter; Drews, Martin mfl.. 2017, Nature Climate Change. DMI, NCAR, FMI, NORCE, DST, DTU, NR, UoW, MET, CICEROVitenskapelig oversiktsartikkel/review

R in Hour of Code: A flash course to make statistical programming accessible to anyone, anywhere.

Yarker, Morgan B.; Mesquita, Michel d. S.; Vivacqua, Carla; Pinho, André Luis S. de. 2017, Royal Statistical Society 2017 Conference. NORCEPoster

There is more to climate than the North Atlantic Oscillation: lessons from seabird ecology.

Mesquita, Michel d. S.. 2017, Institute of Marine Research Seminar. NORCEVitenskapelig foredrag

Winter response to a projected future Antarctic sea-ice reduction.

Bader, Jürgen. 2017, C-ICE Reading Project Workshop. NORCEVitenskapelig foredrag

Preliminay results on AA sea-ice reduction experiment with NorESM2 (CAM5.3).

Toniazzo, Thomas. 2017, C-ICE Reading Project Workshop. NORCEVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »