Cristin-prosjekt-ID: 516413
Sist endret: 20. mars 2017 14:58

Cristin-prosjekt-ID: 516413
Sist endret: 20. mars 2017 14:58
Prosjekt

Ny masterutdanning i naturfag – bedre lærerkompetanse?

prosjektleder

Magne Olufsen
ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2012 Slutt: 30. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ny masterutdanning i naturfag – bedre lærerkompetanse?

Vitenskapelig sammendrag

Høsten 2010 startet UiT som eneste norske utdanningsinstitusjon opp en masterutdanning for grunnskolelærere (Pilot i nord). Det er knyttet store forventninger til denne utdanningen siden dette er en nasjonal pilotstudie, og det er derfor av stor interesse å starte forskningsprosjekter som følger utdanningen. Høsten 2012 startet naturfagmiljøet ved ILP opp et prosjekt der studenter i naturfag på tre forskjellige kull på masterutdanningen 5-10 blir fulgt gjennom hele utdanningen i en kvalitativ og kvantitativ studie. Prosjektet inngår i forskningsgruppen for Realfagsformidling og IKT i et nordområdeperspektivs forskningsportefølje. I 2013 ble prosjektet tatt opp som et ProTed-prosjekt (Senter for fremragende utdanning) i programområdet Undervisning i fag. Fra 2017 er prosjektet videreført i egen forskergruppe ved ILP: Teaching and Learning in Science (TLiS). 

I prosjektet følges studentene for å kartlegge deres faglige, didaktiske og pedagogiske utvikling og analysere hvilke kompetanser de har oppnådd ved endt utdanning. I forlengelsen av dette vil vi også undersøke om og hvordan denne nye utdanningen gir seg utslag i studentens framtidige yrkesutøvelse. Våre studenter vil være de første i landet som får en integrert mastergrad i fagdidaktikk rettet mot grunnskolen. Vil deres undervisningspraksis bli vesentlig forskjellig fra allmennlærerens? I denne studien vil vi samarbeid med forskningsgruppen til professor Kirsti Klette ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, som leder et større forskningsprosjekt der de analyserer ulike lærerutdanninger og lærerkompetanser.

 

Viktige forskerspørsmål i prosjektet:

Studieprogresjon: Hvilken faglig, fagdidaktisk og pedagogisk utvikling har studentene i løpet av utdanningen?

 • Studentene følges gjennom studiet ved både intervju, refleksjonslogg og spørreskjema. I tillegg intervjues praksislærerne.

Praksis: Fører denne utdanningen til en endret undervisningspraksis?

 • Her vil vi gjøre klasseromsstudier for å analysere om undervisningen til disse lærerne er forskjellig fra andre lærere og i så fall på hvilken måte.

Kompetanse: Fører masterutdanningen i naturfagdidaktikk til lærere med høyere kompetanse?

 • Her sammenligner vi med den tidligere allmennlærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og andre masterutdanninger i Norge.

Fra 2017 er prosjektet videreført i egen forskergruppe ved ILP: Teaching and Learning in Science (TLiS). 

Metode

Et longitudinelt studium

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magne Olufsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Jan Höper

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Hans-Georg Køller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Steinar Thorvaldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Andy B. Sortland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Practical work in chemistry and its goals and effects.

Køller, Hans-Georg; Olufsen, Magne; Stojanovska, Marina; Petrusevski, Vladimir. 2015, Chemistry in Action. UITVitenskapelig artikkel

Practical Work in Chemistry, its goals and effects.

Køller, Hans-Georg; Olufsen, Magne; Stojanovska, Marina; Petrusevski, Vladimir. 2015, UITVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Norske masterutdanninger i naturfag for grunnskolelærere – store variasjoner i omfang på masteroppgaver og fagsammensetning.

Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Monica, Andreassen; Sortland, Andy B.. 2015, Nordic Studies in Science Education. UIT, TROMSØVitenskapelig artikkel

A Well-Known But Still Surprising Generator.

Haugland, Ole Anton. 2014, The Physics Teacher. UITVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »