Cristin-prosjekt-ID: 517759
Sist endret: 22. august 2016 11:35

Cristin-prosjekt-ID: 517759
Sist endret: 22. august 2016 11:35
Prosjekt

Narrativ identitet – drama- og teaterpedagogisk praksis i et mangfoldsperspektiv [foreløpig boktittel]

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2016 Slutt: 1. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Narrativ identitet – drama- og teaterpedagogisk praksis i et mangfoldsperspektiv [foreløpig boktittel]

Vitenskapelig sammendrag

Publikasjonen er et resultat av det eksternt finansierte KUF-prosjektet UTSNIDT (Utvikling av Språk og Narrativ Identitet i møte med Drama og Teater). UTSNIDT er  en tverrinstitusjonell forskergruppe bestående av
høgskolelektor Heidi Haraldsen (KHiO), førstelektor Karin Bjerkestrand (HiOA), dosent Anna Sogne - Møller (UiS), førstelektor Shanti Brahmachari (Tekstlab) og universitetslektor Siri Ingul (Nord Universitet).
Prosjektet er finansiert gjennom Kompetanse for mangfold, en 5-årig nasjonal satsning på det flerkulturelle området innenfor lærerutdanningsfeltet i Norge, gjennom Kunnskapsdepartementet.
Tema har vært Narrativ identitet i møte med drama og teaterpedagogisk praksis i lys av psykologisk, sosiologisk og teatervitenskapelig teori og forskning. Forskningsspørsmålene har vært:
- Hvordan kan barn - , unges - og voksnes narrative identitet utforskes og utvikles i møte med
drama/teaterfaget?
- Hvilken drama - og teaterfaglig didaktikk kan ligge til grunn for kunstpedagogisk arbeid med flerkulturelle barn, ungdom og voksne?

KUF-prosjektet har hatt som intensjon å utvikle en fagbok rettet mot studenter, drama/ teaterpedagoger og lærere i barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, kulturskoler og det frie feltet.
Det planlegges en antologi/ fagbok som består av 4 kapitler samt et forord og innledning med illustrerende billedmateriale. Boken skal bestå av en metastudie for teori og forskning internasjonalt på narrativ identitet (review). Videre skal boken bestå av to kapitler fundert i kunstpedagogisk praksis og et siste kapittel hvor teori og praksis settes i samspill. Artiklene/ kapitlene er ferdigstilt og fagfellevurdert internt i forskergruppen
og av ekstern fagfelle.
Det er inngått samarbeid med Tell forlag om utgivelse. Estimert omfang: 80 - 100 sider.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Siri Linde Ingul

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Shanti Brahmachari

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anna Stråtveit Songe-Møller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Karin Brunvathne Bjerkestrand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Narrativ identitet : drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst.

Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Brahmachari, Shanti; Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde; Songe-Møller, Anna. 2016, KHIO, NORD, OSLOMET, UISFagbok
1 - 1 av 1