Cristin-prosjekt-ID: 517759
Sist endret: 7. mai 2021, 12:09

Cristin-prosjekt-ID: 517759
Sist endret: 7. mai 2021, 12:09
Prosjekt

Narrativ identitet – drama- og teaterpedagogisk praksis i et mangfoldsperspektiv

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 380.000
 • Kunsthøgskolen i Oslo
  Prosjektkode: 0721-08101
 • Utdanningsdirektoratet
  Prosjektkode: 54814

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Teatervitenskap • Fagdidaktikk • Humaniora

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
92096066
Sted
Heidi M. Haraldsen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2016 Slutt: 1. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Narrativ identitet – drama- og teaterpedagogisk praksis i et mangfoldsperspektiv

Populærvitenskapelig sammendrag

UTSNIDT (Utvikling av Språk og Narrativ Identitet i møte med Drama og Teater) er et eksternt finansierte FOU-prosjekt. UTSNIDT er  en tverrinstitusjonell forskergruppe bestående av førsteamanuensis Heidi M. Haraldsen (KHiO), førstelektor Karin Bjerkestrand (HiOA), dosent Anna Sogne - Møller (UiS), førstelektor Shanti Brahmachari (Tekstlab) og førsteamanuensis Siri Ingul (Nord Universitet).
Prosjektet er finansiert gjennom Kompetanse for mangfold, en 5-årig nasjonal satsning på det flerkulturelle området innenfor lærerutdanningsfeltet i Norge, gjennom Kunnskapsdepartementet, forvaltet av Utdanningsdirektoratet.
Tema har vært Narrativ identitet i møte med drama og teaterpedagogisk praksis i lys av psykologisk, sosiologisk og teatervitenskapelig teori og forskning. Forskningsspørsmålene har vært:
- Hvordan kan barn - , unges - og voksnes narrative identitet utforskes og utvikles i møte med
drama/teaterfaget?
- Hvilken drama - og teaterfaglig didaktikk kan ligge til grunn for kunstpedagogisk arbeid med flerkulturelle barn, ungdom og voksne?

FOU-prosjektet har hatt som intensjon å utvikle en fagbok rettet mot studenter, drama/ teaterpedagoger og lærere i barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, kulturskoler og det frie feltet. I tillegg til å publisere en vitenskapelig artikkel basert på prosjektet som et case-studie. 
Resultatene er en antologi/ fagbok som består av 4 kapitler samt et forord og innledning med illustrerende billedmateriale. Boken består av 4 kapitler, der det første gir en oversikt og relevant teori og forskning på fagfeltet internasjonalt. Deretter følger to praksisbaserte og fagdidaktiske kapitler fundert i kunstpedagogisk praksis. I siste kapittel settes teori og praksis i samspill. Artiklene/ kapitlene er ferdigstilt og fagfellevurdert internt i forskergruppen
og av ekstern fagfelle.
Det er inngått samarbeid med Tell forlag om utgivelse, og boken ble utgitt i 2016. https://www.tell.no/2018/produkt/hoyere-utdanning/dans-og-drama/sceniske-kunstfag/narrativ-identitet/

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Siri Linde Ingul

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder

Shanti Brahmachari

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anna Stråtveit Songe-Møller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Karin Brunvathne Bjerkestrand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Negotiating Narrative Identity in Intercultural Context - the Role of Applied Theatre.

Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde. 2017, Journal for Research in Arts and Sports Education. KHIO, NORDVitenskapelig artikkel

Narrativ identitet : drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst.

Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Brahmachari, Shanti; Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde; Songe-Møller, Anna. 2016, KHIO, NORD, OSLOMET, UISFagbok
1 - 2 av 2