Cristin-prosjekt-ID: 519234
Sist endret: 7. september 2016 19:24
Cristin-prosjekt-ID: 519234
Sist endret: 7. september 2016 19:24
Prosjekt

Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping. Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet

prosjektleder

Thomas Moser
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 194506/F30

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Rom/sted • Materialitet • Barnehage rom arkitektur og ledelse • Meningsskaping

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 30. september 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping. Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet

Populærvitenskapelig sammendrag

Den overordnete problemstillingen for prosjektet Barnehagens rom sikter til betydningen av det fysiske rommet, dens organisering og møblering, tingene i rommet, for barns læring og meningsskaping. Oppmerksomheten rettes både mot den funksjonelle og den estetiske siden av det fysiske barnehagemiljøet. Forskerne vil finne ut mer om hvordan rommet kommer fram og reflekteres i barnehagens pedagogiske virksomhet, og hvordan barna selv aktivt bidrar til å skape, fortolke og gi mening til barnehagens ute- og innerom.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmål: Å utvikle kunnskap om rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet. Materialitetsbegrepet brukes for å vektlegge verdien, menings- og betydningsfunksjonen som rommets artefakter har for barna. Tilnærmingen har et dobbelt perspektiv: - hvordan rommet er tenkt og tilrettelagt fra personalets side, og trer fram og kan leses fra forskerens eksterne ståsted - hvordan barna opplever, forstår og er delaktige i å (om-) skape rom, hvordan de tilskriver rommet betydning samt hvordan rommet inngår i deres læring og meningsskaping Delmål: 1 Å identifisere pedagogisk relevante dimensjoner ved barnehagens fysiske rom og utvikle kunnskap om betydningen av rommenes organisering og utforming 2 Å utvikle kunnskap om hvordan barn gjennom lek og annen aktivitet opplever, bruker, skaper og gir mening til barnehagens rom. 3 Å frembringe viten om hvilke krav som stilles til personalet for å erkjenne rommets pedagogiske potensial og for å kunne skape verdifulle rom for barn Prosjektet vil utvikle kunnskap om og forståelse for den materielle kontekstens betydning for barns læring og meningsskaping i barnehagen. Prosjektets tre delmål omfatter ni forskningsspørsmål (forkortet gjengivelse): 1.1 Hvilke lek- og aktivitetsformer inviterer barnhagens inne- og uterom til? 1.2 Hvilken betydning tilskrives ulike rom (objekter i rommet) av barna og personalet? 1.3 Hvilken rommessige forutsetninger ivaretar best barnehagens samfunnsoppdrag og barns deltakelse og medvirkning? 2.1 Hvilken betydning har organisering og utforming av rom for barns handlings- og erfaringsmuligheter og dermed for deres læring og meningsskaping? 36 2.2 Hvordan lærer barna og hvordan skaper de mening gjennom sin bruk av rommet? 2.3 Hvilken betydning har samspillet mellom aktørene for å utnytte rommets potensial for læring og meningsskaping? 3.1 Hvilken betydning tilskriver personalet rommet i forhold til barnehagens samfunnsoppdrag (ped. mål)? 3.2 Inngår rommet i personalets planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet med barn? 3.3 Involverer personalet barna i vurdering, planlegging, organisering og utforming av rom, og i tilfelle hvordan?

Metode

Prosjektet bygger på ulike teoretiske tilnærminger (fenomenologi, sosialkonstruktivistisk teori, arkitekturteori, virksomhetsteori, psykologisk teori) for å trekke veksler på fagenes ulike syn på rom, materialitet, læring og meningsskaping. En transdisiplinær tilnærming impliserer en kompleks metodisk fremgangsmåte (mixed method approach). Designet vil derfor være sammensatt av tverrsnittsstudier for tilstandsbeskrivelser, gjentatte undersøkelser for å dokumentere endring samt casestudier og aksjonsforskning. Datainnsamlingen vil bygge på både kvantitative (vesentlig spørreskjemaundersøkelse) og kvalitative metoder (individuelle og gruppeintervjuer, barnesamtaler, observasjon). Undersøkelsesenheter er barnehagenes fysiske utforming og organisering, personalet, barn og barnehagemyndigheter.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Thomas Moser

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Line Ingjerd Rønning Føsker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematikk og naturfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Biljana Culibrk Fredriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved Universitetet i Sørøst-Norge

Heidi Kristin Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Nina Odegard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

What is going on out there? Forskning på naturbarnehager.

Jørgensen, Kari Anne. 2016, Ute hele dagen!. USNPopulærvitenskapelig foredrag

Friluftsliv i barnehagen Blikk for det uforutsigbare - svømmebasseng i mosen og dyr med øyne på hvert bein .

Jørgensen, Kari Anne. 2015, USNPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Skolegårder, skolehager, skoleanlegg grønne - ville og vakre steder for lek og læring?

Jørgensen, Kari Anne. 2015, Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse for skoleanlegg 2015. USNFaglig foredrag

Om ph.d.avhandlinga På vei mot en rom(s)lig pedagogikk? En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet.

Nordtømme, Solveig Irene. 2016, USNIntervju

Mellomrom i barnehagen. Erfaringer med materialitet og deltakelse.

Nordtømme, Solveig Irene. 2014, Forskningskonferanse Barn og Rom ved UiA. USNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 67 | Neste | Siste »