Cristin-prosjekt-ID: 519784
Sist endret: 15. september 2016 09:05

Cristin-prosjekt-ID: 519784
Sist endret: 15. september 2016 09:05
Prosjekt

Ungdom og psykisk helse, ung på hybel, sårbahet, mestring og forebygging

prosjektleder

Wenche Wannebo
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Ungdom • Mestring • Skolehelsetjeneste • Psykisk helse

HRCS-helsekategori

  • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

  • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
74212363
Sted
Wenche Wannebo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 30. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ungdom og psykisk helse, ung på hybel, sårbahet, mestring og forebygging

Vitenskapelig sammendrag

Tema for prosjektet er ungdom og psykisk helse, med bakgrunn i studien ”Borte bra men hjemme best? En studie av ungdom på hybel og mental helse” (Wannebo 2001). Studien bygget delvis på analyser av data fra UNG-HUNT 1995-97. Resultatene viste at ca. 10 % av de unge som deltok i UNG-HUNT anga å ha mange psykiske plager. Det var videre en signifikant kjønnsforskjell, 7 av 10 med mange psykiske plager var jenter. Resultatene viste også sammenheng mellom psykiske plager og boform, signifikant bare for jentene. Mens andelen gutter med psykiske plager var den samme for hjemmeboende og hybelboere, var det nesten dobbelt så mange jenter på hybel som hjemmeboende som hadde mange plager. 25 % av jentene på hybel hadde mange psykiske plager, noe som kan tyde på at de er spesielt sårbare og utgjør en risikogruppe når det gjelder psykiske problem og dårlig psykisk helse.I ungdomstiden skjer det store forandringer både biologisk eller kroppslig, og psykisk eller personlighetsmessig med identitetsdannelse, selvstendighets- og frigjøringsprosesser. Ungdom er på mange måter sårbare i sin søken etter seg selv og en fast identitet. De som flytter på hybel som 15-16 åringer opplever samtidig endringer på flere områder i livet sitt som kan tenkes å være en belastning for den psykiske helsa.

For å kunne drive et godt og effektivt forebyggende arbeid, er det viktig å identifisere risikogrupper og hvilke faktorer det er som gjør at man er spesielt sårbare/utsatt for psykiske plager. Det er også viktig å identifisere faktorer som er av betydning for et godt selvbilde og hva som er av betydning når det gjelder mestring og mestringsevne.Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om ungdom som bor på hybel og psykisk helse og bidra til å legge grunnlag for nye og bedre forebyggende og helsefremmende tiltak for denne gruppen.

I første del av prosjektet ble det gjort en kartlegging av psykisk helse/psykiske plager hos hybelboere i videregående skole. Studien ble gitt tilgang til data fra UNG-HUNT 1995 og 2000. I den forrige UNG-HUNT (1995) analysen ble det påvist en kjønnsforskjell og en forskjell når det gjelder boform for jenter. I dette prosjektet ble det også sett nærmere på selvfølelse, skoleproblematikk og helseatferd blant hybelboere.

Andre del av prosjektet består av en kvalitativ studie der hovedfokus er hvorfor noen unge får plager og problem, mens andre i samme situasjon ikke gjør det. Det å flytte på hybel kan tenkes å være en stor belastning som kan få konsekvenser for den psykiske helsa, likevel er det et mindretall som får alvorlige problem. Det kan finnes både individuelle faktorer og faktorer i miljøet som forklaring på dette. I et forebyggende og helsefremmende perspektiv er det viktig å ha fokus også på positive eller beskyttende faktorer, så som trivselsfaktorer og ressurser i miljøet og hos individet. Problemstillingene i denne delen av studien vil derfor knyttes til mestring og mestringsevne hos ungdom.

Hovedproblemstilling: Hvordan mestrer ungdom på hybel i videregående skole påkjenninger og belastninger i forbindelse med flytting som antas å kunne ha effekt på den psykiske helsa, og hvilke faktorer og forhold har betydning for mestringsevnen?

Metode

Surveyundersøkelse (HUNT 1995 og 2000) og multivariate analyser

Kvalitative intervju med 20 hybelboere i videregående skole i Nord-Trøndelag, analyse med en fortolkende fenomenologisk tilnærming (Interpretative Phenomenological Analysis - IPA)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Wannebo

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nord universitet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Sosial støttes betydning for ungdom og psykisk helse når de opplever påkjenninger i livet.

Wannebo, Wenche. 2014, NORDPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Are high school students living in lodgings at an increased risk for internalizing problems?

Wannebo, Wenche; Wichstrøm, Lars. 2009, Journal of Adolescence. NORD, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2