Cristin-prosjekt-ID: 520035
Sist endret: 19. september 2016 11:16

Cristin-prosjekt-ID: 520035
Sist endret: 19. september 2016 11:16
Prosjekt

Arbeidsdeltagelse og bruk av aktivitetstilbud blant eldre i Norge: Sammenheng med sosiodemografiske faktorer, funksjonsnivå og helse

prosjektleder

Jeanette Engeland
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidsdeltagelse og bruk av aktivitetstilbud blant eldre i Norge: Sammenheng med sosiodemografiske faktorer, funksjonsnivå og helse

Vitenskapelig sammendrag

En undersøkelse blant eldre generelt, eldre med funksjonshemning og eldre med utviklingshemning basert på spørreundersøkelse og data fra sentrale registre i Norge.

 

Bakgrunn:
I Norge er høy yrkesdeltagelse og lav arbeidsledighet en viktig politisk målsetting. Det er likevel en del som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Tall fra 2014 viser at Norge i alt har 63 700 deltakere på arbeidsrettede tiltak, hvor 55 346 er personer med nedsatt arbeidsevne. Det er imidlertid i stor grad opp til hver enkelt kommune hvilke tilbud disse får. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og dagaktivitetstilbud er ingen lovfestet rett. Dette kan ha betydning for arbeids- og aktivitetstilbud ved endringer i livssituasjon, som for eksempel ved aldring og pensjonering. Vi vet i dag lite om funksjonsnivået på deltagere i arbeidsrettede tiltak og om hvordan tildeling og endring av tiltaksplasser foregår i kommunene.

Hensikt:
Hovedmålet er å bidra til økt kunnskap om arbeidsdeltagelse, bruk av dagaktivitetstilbud, tiltaksplasser og tjenester blant eldre i Norge generelt og eldre med funksjonshemning og utviklingshemning spesielt i forhold til funksjonsnivå, sosiodemografiske samt helsemessige faktorer. Det overordnede målet er at resultatene skal gi ny kunnskap som kan styrke beslutningsgrunnlaget på nasjonalt og kommunalt nivå.

Metode

En spørreundersøkelse til alle landets kommuner er gjennomført, og det søkes om registerdata fra NAVs trygderegister, kommunenes registreringssystem (IPLOS) og Norsk Pasientregister.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jeanette Engeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Anna Kittelsaa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NTNU Samfunnsforskning AS
Aktiv cristin-person

Siw Tone Innstrand

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ellen Melbye Langballe

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5