Cristin-prosjekt-ID: 520741
Sist endret: 20. september 2021, 12:54

Cristin-prosjekt-ID: 520741
Sist endret: 20. september 2021, 12:54
Prosjekt

Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands (LandPress)

prosjektleder

Vigdis Vandvik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.983
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 255090/E50

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi

Emneord

Biodiversitet • Naturlig vegetasjon • Bevaringsøkologi • Climate change • Utmarksbeite • Brann

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands (LandPress)

Populærvitenskapelig sammendrag

Kombinasjonen av klima- og landbruksendringer utgjør en økende trussel mot naturverdiene. LandPress studerer hvordan klima- og bruks-endringer påvirker biologisk mangfold og naturgoder i norske kystlyngheier.

Opphør eller reduksjon av landbruksdrift fører til gjengroing og tap av habitater, biologisk mangfold, økosystemtjenester- og funksjoner. Dette har ført til at en rekke naturtyper i dag er klassifisert som truet i både Norge og Europa. Når gjengroing opptrer i kombinasjon med klimaendringer, øker problemene. Ekstremvær, i form av tørkeperioder, og gjengroing øker brannfaren i landskapet, og ukontrollerte branner utgjør en samfunnskostnad, både i forhold til brannslukking, erstatning av tapte verdier, og sikkerhetsrisiko for befolkningen. Et levende landbruk kan derfor ha samfunnsverdi, utover matproduksjonen, gjennom å produsere økosystemtjenester som redusert brannrisiko.

Vinteren 2014 førte en intens tørkeperiode til massiv røsslyngdød langs norskekysten. LandPress bruker dette «naturlige eksperimentet» i observasjonsstudier og felteksperimenter. Vi skal teste om lyngsviing er et effektivt tiltak for å forebygge skade, og restaurere skadede lyngheier. I en større sammenheng skal vi se på hvordan landbruket produserer økosystemtjenester til fordel for samfunnet, og da med særlig vekt på redusert brannrisiko. Prosjektet vil gi nye kunnskapsbaserte skjøtselsråd, som igjen vil kunne være med å redusere sannsynligheten for ukontrollerte branner i et kystlandskap og klima i endring. Noen av eksperimentene inngår i et internasjonalt samarbeid som vil setter funnene våre inn i en større kontekst på tvers av geografiske regioner og naturtyper.

Prosjektet ledes av Universitetet i Bergen i samarbeid med Møreforsking, Norsk Institutt for Bioøkonomi, Statistisk Sentralbyrå, Norsk Institutt for Naturforskning, Universitetet i København og Ohio State University. Prosjektet har en referansegruppe bestående av personer fra forvaltning, næring og forskning.

Vitenskapelig sammendrag

The combination of climate and land-use change poses increasing threats to natural values. LandPress studies how climate and land-use change affects biodiversity and natural resources in Norwegian coastal heathlands.

Cessation or reduction of agricultural land-use leads to overgrowth and loss of habitats, biodiversity, ecosystem functions and services. Such changes affect a variety of habitats, many of which are now classified as threatened across Norway and Europe. When overgrowth occurs in combination with climate change, problems accentuate. Extreme weather, in the form of droughts, in combination with overgrowth increases landscape fire risk. Uncontrolled wildfires constitute a societal cost, both in terms of firefighting, replacement of lost values, and security. Active agriculture can therefore have social value, beyond food production, through producing ecosystem services such as reduced wildfire risk.

In 2014 an intense winter drought led to massive heather death along the Norwegian coast. LandPress uses this "natural experiment" in observational studies and field experiments to test whether heather burning is an effective measure to prevent drought damage and restore damaged moorland. In a broader context, we will look at how agricultural produce ecosystem services for the benefit of society, with particular emphasis on reduced wildfire risk. LandPress will provide new knowledge-based land-use advice, which in turn will help reduce the likelihood of uncontrolled fires in the coastal landscape under changing climate. LandPress includes international collaboration to put our findings into a wider geographic and habitat context.

The project is led by the University of Bergen in cooperation with Møreforsking, Norwegian Institute for Bio-Economy, Statistics Norway, Norwegian Institute for Nature Research, University of Copenhagen and Ohio State University. The project reference group consists of government, industry and research representatives.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Vandvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Kristine Grimsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statistisk sentralbyrå

Pål Thorvaldsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

Siri Vatsø Haugum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Liv Guri Velle

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Møreforsking
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

European soil seed bank communities across a climate and land-cover gradient.

Plue, Jan; Van Calster, Hans; Auestad, Inger; Basto, Sofia; Bekker, Renee M.; Bruun, Hans Henrik; Chevalier, Richard; Decocq, Guillaume; Hermy, Martin; Jacquemyn, Hans mfl.. 2021, NMBU, UIB, HVLDatabase

Hvorfor medfører landskapsendringer økte branntrusler, og hva gjør vi?

Velle, Liv Guri. 2019, Brannsikkerhetskonferansen 2019. MFVitenskapelig foredrag

Vestlandsnaturen og det nye veret.

Haugum, Siri Vatsø. 2019, Forsker Grand Prix 2019. UIBAnnen presentasjon
1 - 5 av 42 | Neste | Siste »