Cristin-prosjekt-ID: 520860
Sist endret: 28. september 2016, 15:48

Cristin-prosjekt-ID: 520860
Sist endret: 28. september 2016, 15:48
Prosjekt

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem

prosjektleder

Iversen Anette Christine
ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. september 2016 Slutt: 29. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnede målet med studien er å frembringe kunnskap om årsaker til utilsiktede flyttinger fra fosterhjem. Utilsiktede flyttinger defineres i studien som en ikke planlagt flytting fra et fosterhjem som var tenkt som en langsiktig omsorgsbase for barnet eller ungdommen. De konkrete forskningsspørsmålene er som følger: 1) Hvilke faktorer er medvirkende årsaker til at fosterbarn og fosterforeldre opplever utilsiktede flyttinger? 2) Hva kan gjøres fra barnevernets side for å motvirke eller redusere utilsiktede flyttinger?

Data stammer fra en survey rettet mot fosterforeldre som har opplevd eller som nesten har opplevd flyttinger. I tillegg vil det hentes inn kvalitativ data fra fosterhjemsveiledere. Studien er således avgrenset til to informantgruppers synspunkter på hvorfor utilsiktede flyttinger skjer. Hva sier de var årsaker til flytting eller nesten-flytting? Og hva mener fosterforeldrene og fosterhjemsveiledere er viktig for å unngå at fosterbarn må flytte?

 

Metode

Prosjektet har et mixed-method design og består av to studier.

Studie 1 – kartleggingsundersøkelse Bufetat

Bufetat region vest og sør gjennomførte en kartleggingsundersøkelse blant fosterforeldre i 2015. Undersøkelsen besto av elektronisk spørreskjema

Spørreskjemaet besto av 28 spørsmål med flere underspørsmål. Første del av spørreskjema kartlegger kjennetegn ved saken, andre del kartlegger fosterforeldres oppfatning av årsaken til brudd/nesten brudd.

Studie 2 – fokus grupper med fosterhjems-veiledere

Et utvalg av barnevernskontorer ble kontaktet og forespurt om å videreformidle kontaktinformasjon til fosterhjemsveiledere de benytter i sitt oppfølgingsarbeid av fosterforeldre. Dernest ble det sendt ut et informasjonsskriv om prosjektet og formell forespørsel om vilje til å delta i prosjektet.

Deltakere vil bli delt inn i 3 fokusgrupper og hver av disse vil ha mellom 5 og 8 deltakere. Vi søker å sette sammen gruppene med veiledere fra ulike barnevernskontor så langt dette er praktisk mulig. Fokusgruppediskusjonene vil bli tatt opp på bånd for så å bli transkribert ord for ord.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Iversen Anette Christine

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen

Milfrid Tonheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2