Cristin-prosjekt-ID: 526801
Sist endret: 17. september 2020 13:55

Cristin-prosjekt-ID: 526801
Sist endret: 17. september 2020 13:55
Prosjekt

Arbeidsinkludering, utdanning eller velferdsytelser_Hvordan har det gått med personer som var langtidsmottakere av sosialhjelp i 2005? HiOA (2016-2018)

prosjektleder

Borghild Løyland
ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Helsefag • Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emneord

Sosialhjelpsmottakere

HRCS-helsekategori

 • Skader og ulykker
 • Generell helserelevans
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. mars 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidsinkludering, utdanning eller velferdsytelser_Hvordan har det gått med personer som var langtidsmottakere av sosialhjelp i 2005? HiOA (2016-2018)

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med studien er å følge personer som i 2005 var langtidsmottakere av sosialhjelp og inkludert i «Funksjonsevnestudien». Gjennom 13 år skal de følges i offentlige registre for å studere hvor lenge de mottok sosialhjelp og om og hvordan de ble inkludert i arbeid, utdanning eller trygd. Dette vil framskaffe ny kunnskap – både empirisk og teoretisk – og gi verdifulle innspill til praksis og politikkutforming. Det er utarbeidet 5 delmål for å kunne nå studiens hovedmålsetning. I studien skal registeropplysninger fra 2000-2013 kobles til spørreskjemaene fra «Funksjonsevnestudien» slik at man får et uvanlig rikt variabelutvalg. Ulike typer statistiske teknikker vil brukes for å studere forløpsdata og data egnet for å evaluere effekter av tiltak og arbeidsinkludering. Vi er særlig opptatt av hvordan ulike helseindikatorer influerer på sosialhjelpsmottakernes livssjanser, som kroniske smerter, angst og depresjon, rangert som de tre viktigste årsaker til helsetap i befolkningen i 2016.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Borghild Løyland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Asbjørn Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Kjetil A. van der Wel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Astrid Klopstad Wahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo

Espen Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Mental Health and Access to Active Labor Market Programs .

Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild. 2020, Nordic Journal of Working Life Studies. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Differences in income trajectories according to psychological distress and pain - A longitudinal study among Norwegian social assistance recipients.

Løyland, Borghild; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Wahl, Astrid Klopstad. 2020, Scandinavian Journal of Public Health. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp.

Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund. 2020, Søkelys på arbeidslivet. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Disentangling the dynamics of social assistance: A linked survey—Register data cohort study of long-term social assistance recipients in Norway.

Heggebø, Kristian; Dahl, Espen; van der Wel, Kjetil A.. 2020, PLOS ONE. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Sluttrapport Prosjekt 12/2243 - Arbeidsinkludering, Utdanning eller velferdsytelser. Hvordan har det gått med personer som var langtidsmottakere av sosialhjelp i 2005?

Løyland, Borghild; Dahl, Espen; Wahl, Astrid Klopstad; Lødemel, Ivar; van der Wel, Kjetil A.; Hermansen, Åsmund; Bråthen, Magne; Heggebø, Kristian. 2020, OSLOMET, NTNU, UIORapport
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »