Cristin-prosjekt-ID: 527696
Sist endret: 23. november 2020 12:20

Cristin-prosjekt-ID: 527696
Sist endret: 23. november 2020 12:20
Prosjekt

Behov hos personer med demens - et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020

prosjektleder

Anne Marie Mork Rokstad
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Menneskelige behov • Demens • Brukermedvirkning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behov hos personer med demens - et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020

Populærvitenskapelig sammendrag

Tjenester til personer med demens ytes stort sett gjennom tradisjonelle kommunale helse- og omsorgstjenester. For å planlegge, utvikle og forbedre tjenestene til personer med demens trenger vi mer kunnskap om hvilke behov personer med demens har, vurdert av personen selv og pårørende.Vi ønsker å systematisk innhente kunnskap om behov gjennom intervjuer. Da opplevelsen av hva som er viktig kan endre seg i løpet av sykdomsforløpet ønsker vi å intervjue personer i forskjellige faser; nylig diagnostiserte og personer som har meldt behov av heldøgnspleie. I tillegg ønsker vi å intervjue pårørende av personer med demens og tjenesteytere i demensomsorgen. Målet er å danne et solid kunnskapsgrunnlag for en innovativ utvikling for tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Basert på resultatene fra intervjuene skal det utarbeides et spørreskjema som skal burkes i kartlegging av tjenestebehovet hos et større utvalg i framtiden.

Vitenskapelig sammendrag

Tjenester til personer med demens ytes stort sett gjennom tradisjonelle kommunale helse- og omsorgstjenester. For å planlegge, utvikle og forbedre tjenestene til personer med demens trenger vi mer kunnskap om hvilke behov personer med demens har, vurdert av personen selv og pårørende.Vi ønsker å systematisk innhente kunnskap om behov gjennom intervjuer. Da opplevelsen av hva som er viktig kan endre seg i løpet av sykdomsforløpet ønsker vi å intervjue personer i forskjellige faser; nylig diagnostiserte og personer som har meldt behov av heldøgnspleie. I tillegg ønsker vi å intervjue pårørende av personer med demens.Målet er å danne et solid kunnskapsgrunnlag for en innovativ utvikling for tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Basert på resultatene fra intervjuene skal det utarbeides et spørreskjema som skal burkes i kartlegging av tjenestebehovet hos et større utvalg i framtiden.

Metode

Det brukes tre metodiske innfallsvinkler i prosjektet: litteraturgjennomgang, kvalitative intervjuer og spørresundersøkelse.

Litteraturgjennomgangen består av systematiske søk i databaser for vitenskapelig litteratur som omhandler personer med demens og deres opplevelse av egne behov.

De kvalitative intervjuene vil bli gjennomført i to utvalg sammensatt av 15-20 personer med demens og 15-20 pårørende; ved diagnose og ved behov for heldøgns omsorg. Intervjuer av de samme utvalgene gjentas etter to år. I intervjuene vil en vektlegge det personen selv opplever og beskriver med egne ord - pårørende skal bidra med å belyse behov hos personer med demens. Det vil bli foretatt fokusgruppeintervjuer med tjenesteytere til personer med demens for å innhente deres synspunkter om og erfaringer med brukerbehov.

Det skal utarbeides spørreskjema på bakgrunn av litteraturgjennomgang og oppsummeringen av de kvalitative intervjuene. Spørreskjemaene skal brukes til å innhente informasjon fra et større utvalg med personer med demens og deres pårørende.

Tittel

The needs of people with dementia - creating a knowledge base for "Dementia plan 2020"

Populærvitenskapelig sammendrag

Service to people with dementia is mainly offered by municipal health- and social care. To plan, develop and improve services provided for people with dementia we need more knowledge about the needs of people with dementia as expressed by themselves and their family caregivers. We will systematically gain knowledge about needs by using literature reviews, individual interviews and surveys.   

Vitenskapelig sammendrag

Service to people with dementia is mainly offered by municipal health- and social care. To plan, develop and improve services provided for people with dementia we need more knowledge about the needs of people with dementia as expressed by themselves and their family caregivers. We will systematically gain knowledge about needs by using literature reviews, individual interviews and surveys.   

Metode

Tree methods will be used in the project, litterateur review, individual interviews and a survey.

The review will be based on searches for publications in scientific data bases describing the needs of people with dementia.

The qualitative interviews will be made in two samples comprised of 15-20 persons with dementia and 15 – 20 family caregivers at the time of diagnosis and at the time were the person with dementia is in need of residential care. The interviews will focus on the lived experience of dementia as described by the persons own words. The family caregivers will be asked to illuminate the needs of the person with dementia.

Questionnaires will be developed based on the literature review and the feed-back from the interviews. The questionnaires will be used to collect feed-back from a larger sample.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Øyvind Kirkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Siren Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Elisabeth Wiken Telenius

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

The experience of lived time in people with dementia : a systematic meta-synthesis.

Eriksen, Siren; Bartlett, Ruth Louise; Grov, Ellen Karine; Ibsen, Tanja Louise; Telenius, Elisabeth Wiken; Rokstad, Anne Marie Mork. 2020, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. VID, LDH, VESTFOLD, OSLOMET, UoS, HIMVitenskapelig artikkel

I need to be who I am : a qualitative interview study exploring the needs of people with dementia in Norway.

Telenius, Elisabeth Wiken; Eriksen, Siren; Rokstad, Anne Marie Mork. 2020, BMJ Open. LDH, VESTFOLD, HIMVitenskapelig artikkel

Behov hos personer med demens - Et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020.

Rokstad, Anne Marie Mork. 2020, Aldring og helse. VESTFOLD, HIMRapport

The needs of people with dementia as experienced by health care providers.

Rokstad, Anne Marie Mork; Øvereng, Allan Rune; Strandli, Elin Aarø; Telenius, Elisabeth Wiken; Eriksen, Siren ; Björklöf, Guro Hanevold; Kirkevold, Øyvind. 2019, Alzheimer Europe Conference. VID, VESTFOLD, NTNU, HIM, INNLANDETVitenskapelig foredrag

Balancing the struggle to live with dementia: a systematic meta-synthesis of coping.

Björklöf, Guro Hanevold; Helvik, Anne-Sofie; Ibsen, Tanja Louise; Telenius, Elisabeth Wiken; Grov, Ellen Karine; Eriksen, Siren . 2019, BMC Geriatrics. VID, OSLOMET, VESTFOLD, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »