Cristin-prosjekt-ID: 528404
Sist endret: 16. desember 2016 13:15

Cristin-prosjekt-ID: 528404
Sist endret: 16. desember 2016 13:15
Prosjekt

Demensutredning og utviklingshemning - forprosjekt kommunehelsetjenesten

prosjektleder

Ellen Melbye Langballe
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 261757

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2016 Slutt: 31. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Demensutredning og utviklingshemning - forprosjekt kommunehelsetjenesten

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn og hensikt med forskningsprosjektet

Antallet eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge i tiden fremover. Flere

enn før vil dermed også få aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens. Personer med

Downs syndrom har av genetiske årsaker særlig høy risiko for å utvikle sykdommen og

utgjør en stor andel av de som har demens i alderen under 50 år i befolkningen (Ballard

et.al 2016). Forskning tyder også på at personer med utviklingshemning av andre

årsaker enn Downs syndrom kan ha forhøyet risiko for å utvikle demens. Imidlertid er

det ingen enighet i Norge eller internasjonalt om hvilke diagnostiske prosedyrer som

skal brukes ved mistanke om demens blant personer med utviklingshemning.

Utredning for demens blant personer med utviklingshemning i Norge foregår i

første rekke i habiliteringsenhetene ved spesialisthelsetjenesten. En upublisert norsk

undersøkelse viser at de ulike habiliteringsenhetene bruker mange forskjellige

prosedyrer og utredingsverktøy. En spørreundersøkelse blant norske kommuner viser

noe av konsekvensene ved dette med at opptil 83 % av personer med

utviklingshemning, hvor det var mistanke om demens, ikke har blitt utredet

(Westerberg 2013). Noe som skyldes både at tidlige tegn på demens er vanskelig å

identifisere og det er gjort svært lite forskning på dette.

Siden kunnskap om utreding ved mistanke om demens blant personer med

utviklingshemning er lav, antar vi at dette prosjektet vil kunne tilføre ny kunnskap til

det norske og internasjonale fagmiljøet med betydning for den kliniske hverdagen.

Prosjektets mål er å utvikle rutiner og prosedyrer for hvordan en best mulig kan

samhandle mellom personer med utviklingshemning, deres nærpersoner, kommunale

tjenesteytere, fastleger og spesialisthelsetjenesten ved tidlige tegn på mulig

demensutvikling.

Organisering av studien

Dette forprosjektet er en intervjuundersøkelse basert på grounded theory. Målet er å utvikle en teori om hvordan etablere best mulig rutiner for å identifisere og iverksette utredning og behandling av demens hos personer med utviklingshemning. Grounded theory er en godt dokumentert metode når man i kvalitativ forskning har som hovedmål å generere en ny teori (Strauss og Corbin1998). Ansatte med fag- og/eller primæransvar fra 10 til 15 kommuner fordelt på alle landets helseregioner vil bli forespurt om å delta. Dette vil være ansatte som kjenner godt til rutiner og prosedyrer ved sitt arbeidssted. Intervjuer er prosjektmedarbeider Frode Kibsgaard Larsen.

Spørsmålene de skal svare på vil være om rutiner og prosedyrer for å identifisere tegn på demens og hvordan best samhandle mellom personer med utviklingshemning, deres nærpersoner, kommunale tjenesteytere, fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og har en varighet på seks måneder med oppstart 1. november 2016. Prosjekteier er Nasjonalt kompetansetjeneste

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellen Melbye Langballe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Frode Kibsgaard Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3