Cristin-prosjekt-ID: 528413
Sist endret: 21. desember 2016 12:14

Cristin-prosjekt-ID: 528413
Sist endret: 21. desember 2016 12:14
Prosjekt

Forekomstundersøkelse demens - DemensPlan2020

prosjektleder

Linda Gjøra
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helsedirektoratet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomstundersøkelse demens - DemensPlan2020

Vitenskapelig sammendrag

Undersøkelse av forekomsten av demens i Norge

Bakgrunn

Per i dag finnes det ingen gyldige estimater for forekomsten av demens i Norge. Anslagene varierer fra 70 000 til 104 000 hvor av det høyeste anslaget er 50 prosent større enn det laveste. Dette vanskeliggjør både å planlegge riktig omfang på dagens tjenestetilbud til personer med demens og å estimere tjenestebehov for fremtiden. På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i perioden 2016-2020 en undersøkelse av forekomsten av demens i Norge.

Formål

Formålet med prosjektet er å lage valide estimater ut fra kjønn og alder på forekomst av demens i Norge. Videre er det ønskelig å bidra til muligheter for synergier innen utviklingsarbeid og forskning.

Metode

Datainnsamling i forekomstundersøkelsen vil ta utgangspunkt i den fjerde datainnsamlingen i befolkningsundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 2017-2019 (HUNT4). Tidligere er HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08) gjennomført. Delen av forekomstundersøkelsen som gjennomføres i Nord-Trøndelag har fått navnet Trønderhusk. Hvis det lar seg gjøre innenfor rammene i prosjektet vil vi teste prevalensestimatene fra HUNT4 i andre utvalg, fortrinnsvis i storbyutvalg.

I regi av HUNT4 vil alle personer over 70 år i Nord-Trøndelag få invitasjon til en teststasjon i sin kommune. Der tilbys de undersøkelse med et veletablert kartleggingsskjema for kognitiv svikt og demenssykdom. Til dette vil Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA) bli brukt. I tillegg vil det bli innhentet informasjon om subjektiv kognitiv svikt og beskrivelse av en eventuell symptomutvikling. For de som skårer under en terskelverdi på denne undersøkelsen vil det innhentes informasjon fra pårørende.  Hjemmeboende eldre som ikke er i stand til å møte på teststasjon vil bli kartlagt i hjemmet med tilsvarende undersøkelse og eventuelt intervju av pårørende. Eldre som bor på sykehjem vil bli kartlagt med egen protokoll, tilpasset øvrig kartlegging i HUNT4.

Prosjektet Ung-Demens (St. Olavs Hospital, NTNU)gjennomfører en prevalensstudie på demens hos personer under 65 år i Trøndelag. Data fra denne undersøkelsen vil tilpasses til å inngå i prevalenstallene på forekomst av demens i Norge. For personer i gruppa 65-70 år vil innhentes informasjon fra alle kommunene i Nord-Trøndelag  med samme metode som benyttes i prosjektet som kartlegger demens blant personer under 65 år. For denne gruppa vil det i tillegg gjennomføres en tilsvarende undersøkelse som i hovedundersøkelsen i noen utvalgte kommuner.

I samarbeid med flere Hukommelsesklinikker og kommunale hukommelsesteam gjennomfører vi en valideringsstudie av MoCA våren 2017. Valideringsstudien vil bidra med informasjon om hvilke terskelverdier for demens som skal benyttes for denne testen i gjennomføringen av forekomstundersøkelsen.

Resultatene fra forekomstundersøkelsen skal presenteres i en rapport som publiseres sommeren 2020.

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Linda Gjøra

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Gro Gujord Tangen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Thea Bredholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Aud Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5