Cristin-prosjekt-ID: 528603
Sist endret: 19. februar 2021, 09:26

Cristin-prosjekt-ID: 528603
Sist endret: 19. februar 2021, 09:26
Prosjekt

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

prosjektleder

Geir Selbæk
ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Geriatri • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Demenssykdommer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM)

Vitenskapelig sammendrag

This study investigates trajectories of dementia and risk factors for dementia disease debut and risk factors for disease progression, nursing home admission and death. Data from clinical samples (clinical and biological data) at various stages of the disease will be linked to data from national registers. Epidemiological, clinical and basal science methods will be combined. The aim of the study is to aid patients and their families as well as key policy makers.

Metode

We will combine clinical and biological data from three clinical cohorts: The Norwegian Register of Persons Assessed for Cognitive Symptoms in Specialist Health Care Services (NorCog) (n=5,500), Resource Use and Disease Course in Dementia (REDIC) (n=1,000), and Course of dementia and neuropsychiatric symptoms among communitydwelling elderly receiving in-home care (CONSIC) (n=1,001), with registry information on nursing home admission, morbidity and mortality. We will collect prospective clinical data for the NorCog cohort. NorCog constitutes a clinical network of 26 clinical specialist outpatient clinics, REDIC consists of nursing home patients included at admission and CONSIC consists of people 70+ receiving in-home care. Additionally, the study will use The Gene-Environment Interaction in Dementia (GENIDEM) data base (n=270,000).

Tittel

Forløp og risikofaktorer for demens (TRAIL-DEM)

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er få studier om utvikling av demens - fra de første symptomene til diagnose, sykehjem og død. Basert på en unik kobling av nasjonale registre og helseundersøkelser med kliniske, biologiske og genetiske data vil vi kunne identifisere virkningen av påvirkbare risikofaktorer på utvikling av demens ved ulike demenssykdommer. Vi vil videre kunne vurdere om klinisk informasjon, både fra tiden før diagnose og på tidspunktet ved demensdiagnose, kan forutsi debut og forløp av demens. Vi vil kunne vurdere i hvilken grad biomarkører, genetiske faktorer og inflammasjon har sammenheng med demensprogresjon. En viktig del av prosjektet er å undersøke gyldigheten av demensdiagnosen på dødsattesten. Denne delen av prosjektet gjør oss i stand til å studere hvordan gener og miljøfaktorer virker sammen i forhold til utvikling av demens, samt å undersøke sammenhengen mellom påvirkbare risikofaktorer og demens i store befolkningsundersøkelser med mer enn 270 000 personer inkludert. I dette prosjektet vil vi bruke kliniske og biologiske data som er samlet inn fra flere grupper: Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) (5500 personer), en sykehjemsundersøkelse der personer blir inkludert ved innleggelse (1000 personer), og en undersøkelse av hjemmeboende tjenestemottaker over 70 år (n=1001). Disse dataene vil bli koblet med informasjon i nasjonale helseregistre for sykehjemsinnnleggelser, medikamentbruk, sykelighet og dødelighet. Prosjektet vil gi økt kunnskap om demens, om risikofaktorer for demens, forløp av demens og årsaker til demens. Prosjektet vil bidra til bygging av et nasjonalt forskernettverk i demens. Bedre kunnskap om prosessene bak demens vil hjelpe pasienter og deres familier, samt bidra til at beslutningstakere kan utvikle målrettet og effektiv politikk for et samfunn som består av flere og flere eldre.

Vitenskapelig sammendrag

Det er mangel på studier angående demensprogresjon; fra symptom til diagnose, sykehjem og død. Risikofaktorer for å få demens og progresjon av ulike demenslidelser er relativt lite beskrevet i litteraturen. Mål: Basert på en unik kobling av nasjonale registre og helseundersøkelser med sosiodemografiske, kliniske, biologiske og genetiske data er de fem overordnede målene i denne studien: 1) Identifisere distinkte grupper for forløp av demenssykdom og undersøke hvilke faktorer som er assosiert med gruppetilhørighet samt hvordan gruppetilhørighet er assosiert med sykehjemsinnleggelse og død; 2) Identifisere virkningen av modifiserbare risikofaktorer på demensprogresjon for ulike demenslidelser 3) Vurdere om klinisk informasjon fra tiden før en demensdiagnose kan forutsi debut og progresjon av demens og om klinisk informasjon på tidspunktet for demensdiagnose kan forutsi sykdomsprogresjon; 4) Vurdere i hvilken grad biomarkører, genetiske faktorer og betennelsesmarkører kan forutsi utviklingen av nevrodegenerativ demens og vaskulær demens, og identifisere om det er en forskjell i biomarkører mellom disse to viktigste årsakene til demens; og 5) Validere demensdiagnose på dødsattest. Resultatene fra denne valideringsstudien vil gjøre oss i stand til å studere virkningen på demens av modifiserbare risikofaktorer (kardiovaskulær sykdom, BMI, kolesterol, høyt blodtrykk, blodsukker, fysisk aktivitet, røyking og depresjon) målt både i midten og i slutten av livet, og deres samspill med gener.

Metode

I studien vil vi kombinere kliniske og biologiske data fra flere studiekohorter: Norsk Demensregister (NorCog) (n=5500), REDIC (n=1000), og CONSIC (n=1001), med registerinformasjon om sykehjemsinnleggelse, sykelighet, medikamentbruk og dødelighet. De tre kliniske kohortene har brukt like kartleggingsverktøy for kognisjon, grad av demens, funksjonsnivå, nevropsykiatriske symptomer og komorbiditet. I tillegg er medikamentbruk registert. NorCog og REDIC inkluderer også biologiske data. Personer som er inkludert i NorCog og senere innlagt i sykehjem, vil blir fulgt opp i sykehjem med kartlegging av grad av demens, funksjonsnivå, nevropsykiatriske symptomer og medikamentbruk. NorCog er et klinisk nettverk av 26 spesialist-poliklinikker, REDIC består av sykehjemspasienter som er inkludert ved innleggelse i sykehjem og CONSIC består av personer i alderen 70+ som mottar helsetjenester i hjemmet. I tillegg vil studien bruke data fra The Gene-Environment Interaction in Dementia (GENIDEM), som omfatter individuelle data fra 270 000 personer.

Andre resultater av prosjektet: Biologisk materiale og MRI fra grupper av pasienter fra NorCog vil bli analysert for inflammatoriske markører og genetisk variasjon i samarbeid med to prosjekter som har fått støtte fra Nasjonalforeningens TV-aksjon i 2013, hvor demens var i fokus. Våre data vil gi muligheten til å utvide disse prosjektene med longitudinelle analyser.

Bidrag: Prosjektet vil gi økt kunnskap om demens, om risikofaktorer for demens, progresjon av demens og demensetiologi, og prosjektet vil bidra til bygging av et nasjonalt forskernettverk innen demens. Vi vil ha validert demensdiagnoser på dødsattesten, og bane vei for fremtidige intervensjonsstudier for å redusere risikoen for demens. Bedre kunnskap om prosessene bak demens vil hjelpe pasienter og deres familier, samt bidra til at beslutningstakere kan utvikle målrettet og effektiv politikk for et samfunn som består av flere og flere eldre.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Marit Mjørud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Karin Ester Torun Persson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Trine Holt Edwin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Rachel Amland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Neuropsychiatric symptoms and comorbidity: Associations with dementia progression rate in a memory clinic cohort.

Edwin, Trine Holt; Strand, Bjørn Heine; Persson, Karin Ester Torun; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Knapskog, Anne Brita. 2021, International Journal of Geriatric Psychiatry. FHI, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

A high cerebrospinal fluid soluble TREM2 level is associated with slow clinical progression of Alzheimer's disease.

Edwin, Trine Holt; Henjum, Kristi; Nilsson, Lars; Watne, Leiv; Persson, Karin Ester Torun; Eldholm, Rannveig Sakshaug; Saltvedt, Ingvild; Halaas, Nathalie Bodd; Selbæk, Geir; Engedal, Knut mfl.. 2020, Alzheimer's & Dementia. STOLAV, FHI, VESTFOLD, NTNU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Time from dementia diagnosis to nursing-home admission and death among persons with dementia: A multistate survival analysis.

Mjørud, Marit; Selbæk, Geir; Bjertness, Espen; Edwin, Trine Holt; Engedal, Knut; Knapskog, Anne Brita; Strand, Bjørn Heine. 2020, PLOS ONE. FHI, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Trajectories and risk factors of dementia progression: a memory clinic cohort followed up to 3 years from diagnosis.

Edwin, Trine Holt; Strand, Bjørn Heine; Persson, Karin Ester Torun; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Knapskog, Anne Brita. 2020, International Psychogeriatrics. FHI, VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Association of anthropometry and weight change with risk of dementia and its major subtypes: A meta‐analysis consisting 2.8 million adults with 57 294 cases of dementia.

Lee, Crystal Man Ying; Woodward, Mark; Batty, G. David; Beiser, Alexa S.; Bell, Steven; Berr, Claudine; Bjertness, Espen; Chalmers, John; Clarke, Robert; Dartigues, Jean-Francois mfl.. 2020, Obesity Reviews. SAHLGREN, FIMM, FHI, GEORGEINST, VESTFOLD, LTU, SYDNEY, UBORDEAUX, SA, Gu, BU, UoO, HY-HU, UM, KD, UNSW, AP-HP, UvA, ADDENBROOK, USA, DEAKIN, TJHU, UMCN, WFU, UOC, KU, OUS, KAISERDOR, TLSOHATMUO, CHU-MONTP, OSU, KAI, RH, BUMC, UIO, ICOSTAMUOL, UoCSF, UCL, MRCVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »