Cristin-prosjekt-ID: 528799
Sist endret: 13. oktober 2021, 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 528799
Sist endret: 13. oktober 2021, 14:47
Prosjekt

Velferdsteknologi, barn og unge

prosjektleder

Undine Knarvik
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Velferdsteknologi, barn og unge

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) har anskaffet følgeforskning til oppdraget Kompetansehevende tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og berammet i statsbudsjettet 2015-2016. Følgeforskningen skal dokumentere effekter av satsningen og generere ny kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå denne målgruppen. Oppdragsteksten fra HOD (Prop. 1S (2015-2016), s. 136) er som følger:

Formålet med tiltaket er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger, slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habiliterings- og rehabiliteringsprosesser. Tiltaket skal også bidra til at foreldre skal kunne kombinere arbeid med omsorg for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Satsingen skal følge-evalueres. Det ble i 2015 bevilget 4 mill. kroner til dette tiltaket. Midlene foreslås videreført i 2016 som del av Kompetanseløft 2020.

Helsedirektoratet utlyste oppdraget som en tilskuddsordning høsten 2015 til kommuner som allerede samarbeider med NVP i andre prosjekt. Horten kommune og Drammen kommune fikk tilslaget. Ved oppdragets slutt vil satsningen vurderes på følgende kriterier for måloppnåelse:

 • I hvilken grad og hvordan tiltaket har bidratt til at foreldre kan kombinere arbeid med omsorg for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
 • I hvilken grad og hvordan tiltaket har bidratt til at barna enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter
 • I hvilken grad og hvordan har tiltakene bidratt til barnas re-/habiliteringsprosess

Prosjektbeskrivelse

Nasjonalt senter for e-helseforskning har fått i oppdrag fra Direktoratet for e-helse å gjennomføre følgeforskning knyttet til ovenfor nevnte satsning gjennomført i henholdsvis Horten og Drammen kommune. Oppdraget er todelt:

Oppdraget skal fremskaffe kunnskap på et overordnet nivå om mulige velferdsteknologiske løsninger som kan være nyttig for/bistå/aktivisere barn og unge med ulik funksjons-nedsettelse. Del I vil bli besvart gjennom en kunnskapsoppsummering om eksisterende velferdsteknologiutprøvinger i Norden for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Den vil bestå av en systematisk gjennomgang av litteratur og eksisterende velferdsteknologi for målgruppen i Norden, gi en beskrivelse av teknologisk anvendbarhet for målgruppen og gi innspill til relevant teknologi for utprøving.

Oppdraget skal gi spesifikk kunnskap om bruk av velferdsteknologiske løsninger i praksis, det vil si tiltak som settes i verk i to ulike kommuner, henholdsvis Horten og Drammen.  Del II skal løses gjennom følgeforskning, hvor NSE skal gjennomføre en evaluering av tiltakene som settes i verk i kommunene. Oppdraget skal gi dybdekunnskap om hvordan tiltaket fungerer i praksis for familiene som er valgt ut til å prøve ut velferdsteknologi i de to kommunene. Studien har en kvalitativ metodisk tilnærming med semi-strukturerte intervju av foresatte til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Formål

Overordnet mål

Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Effektmål

 • Gi en oversikt over mulige velferdsteknologiske løsninger som kan være nyttig for/bistå/aktivisere barn og unge med ulik funksjonsnedsettelse
 • Gi kunnskap om faktorer som kan påvirke om barna tar teknologien i bruk/utnytter teknologiens mulighetsrom
 • Bidra til at kunnskapen gjøres kjent for andre familier med lignende behov
 • Gi et kunnskapsgrunnlag for beslutning om utvidelse av satsningen

prosjektdeltakere

prosjektleder

Undine Knarvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Marianne Vibeke Trondsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Karianne Fredenfeldt Lind

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Muligheter og utfordringer med velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Knarvik, Undine. 2021, NNFF, 9.forskningskonferanse. UNNVitenskapelig foredrag

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Brukererfaringer.

Knarvik, Undine. 2021, Workshop AP5 - Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. UNNVitenskapelig foredrag

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser - 5 års forskning og utredning.

Knarvik, Undine. 2021, Teknologi i helse og omsorg (THOM) konferanse. UNNVitenskapelig foredrag

Bodø vil være landets beste oppvekstkommune. De lytter til barn og unge som trenger velferdsteknologi .

Trondsen, Marianne Vibeke; Rotvold, Gunn Hilde; Knarvik, Undine; Johnsen, Oddny. 2021, UNN, ANDREINSTIntervju

5 års forskning: Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Knarvik, Undine; Trondsen, Marianne Vibeke; Rotvold, Gunn-Hilde. 2020, Presentasjon av BoU forskning til Hdir. UNNFaglig foredrag
1 - 5 av 32 | Neste | Siste »