Cristin-prosjekt-ID: 529043
Sist endret: 30. desember 2016 16:33
Cristin-prosjekt-ID: 529043
Sist endret: 30. desember 2016 16:33
Prosjekt

Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century

prosjektleder

Bjørnar Julius Olsen
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 240686

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Arkeologi

Emneord

Kutlruarv og kulturminner • Samtidsarkeologi • Erindringsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21st Century

Populærvitenskapelig sammendrag

OBJECT MATTERS: ARKEOLOGI OG KULTURARV I DET 21. ÅRHUNDRE

 

I kultur- og samfunnsvitenskapene har det i de siste årene vært en fornyet interesse for ting og materiell. Dette prosjektet ser nærmere på denne tinglige vendingen og undersøker dens konsekvenser for to tradisjonelt gjenstandsorienterte fagfelt, arkeologi og kulturarvsstudier. Vårt utgangspunkt er at en virkelig (tilbake)vending til tingene ikke kan skje gjennom teoretiske og begrepsmessige vurderinger alene, men også må baseres i erfaringer som er forankret i en direkte omgang med tingene selv. Med utgangspunkt i arkeologiens lange og nær forhold til ting, fokuserer prosjektet på tre temaer: 1) materielt minne:  å undersøke hvordan ting i deres bestandighet og forfall åpner for alternative og ufrivillige former for erindring, 2) tingenes sanselighet: å utforske betydningen av de tause og sanselige erfaringene som skapes gjennom den umiddelbare omgangen med tingene; 3) tingenes etikk: å kritisk vurdere grunnlaget for kulturminnenes verdisetting i dagens kulturarvspolitikk og undersøke mulige konsekvenser av en etikk utvidet til også å omfatte ting. Målet er å bidra til å utvikle en ny plattform for å diskutere arkeologi og kulturarv i det 21. århundre.

 

Prosjektets tema blir belyst gjennom  samtidsarkeologiske studier av krigslandskap i Finnmark og sovjettidens materielle kulturarv i NV-Russland. Det er i den forbindelse gjennomført arkeologiske undersøkelser av en fangeleir for russiske krigsfanger på Sværholt i Finnmark, og også av den tyske forlegning og andre strukturer tilknyttet kystfortet som også leiren var en del av. Disse har gitt et omfattende materiale som kaster nytt lys over fangenes hverdagsliv, kosthold, og tilgang til illegale produkter, og som også på konkret og detaljert vis synliggjør forskjellene til det tyske mannskapets levekår. Undersøkelsene av den sovjetiske kulturarven har vært konsentrert til landsbyen Teriberka på nordkysten av Kolahalvøya. Arbeidet her har vært konsentrert dels om dokumentasjon av fraflytting og framvoksende ruinlandskap, og dels om konsekvensene av å leve i og med sosialismens ruiner, og hvordan dette påvirker både erindring og forventninger til framtida.  Gjennom vårt fokus på moderne og ofte uønsket kulturarv danner disse feltundersøkelsen et utgangspunkt å diskutere og problematisere rådende oppfatninger av kulturarv og kulturminnevern. De utgjør også grunnlaget for mer dyptgående analyser av prosjektets hovedtemaer: materielt minne/ufrivillig erindring, sanselig erfaring og tingenes etikk. Viktig her er også spørsmålet om fortidas nærvær, og hvordan tingenes seighet og varighet spiller en særlig rolle i forholdet til å erfare dette nærværet.

Vitenskapelig sammendrag

During the last decades we have witnessed a material twist in the humanities and social sciences: a (re)turn to things. This project is an explicit attempt to scrutinize this material turn, and to explore its consequences and potentials for two traditionally thing-oriented disciplines, archaeology and heritage studies. It is the project's grounding assertion that a successful turn to things cannot be accomplished through theoretical and discursive reconfigurations alone but must also be grounded in the tactile experiences that emerge from direct engagements with things, including broken and stranded things. Building on archaeology's long and intimate engagement with things our research focuses on three main themes: the materiality of memory, the affective aspects of material encounters, and the ethics of things. By bringing a concern with ruins and things themselves to the forefront, this project aims to develop a new platform for debating archaeology and heritage in the 21st century.

 

The research themes are scrutinized through archaeological field studies of war landscapes in Finnmark and of Soviet-time ruin landscapes and abandoned sites on the Russian Kola Peninsula. Archaeological investigations have been carried out at a prisoner-of-war camp at Sværholt, Finnmark, and also at the German garrison and other structures related to the coastal battery which the camp formed a part of. These investigations have yielded an extensive material that throws new light on the prisoners’ everyday life, their consumption and access to illegal products, and also concretized and detailed differences to the living conditions of the German personnel stationed here. The investigations of the Soviet material heritage have been concentrated to the rapidly declining settlement of Teriberka at the northern coast of the Kola Peninsula. These have partly been concentrated on documenting processes of abandonment and ruination, and partly to explore the consequences of living with this persistent Soviet legacy, and how it affects memory and prospects for the future. Through the focus on modern and often unwanted heritage these investigations provides material that challenges current conceptions of heritage and heritage management, and also for analyses of issues relating to the project’s main research themes on memory, affects and ethics. Crucial to all this is also the question of the presence of the past, and how things’ viscosity and duration plays a particular role in experiencing and sensing this presence.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørnar Julius Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Timothy LeCain

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Montana State University-Bozeman

Mats Burström

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stockholms universitet

Svetlana Vinogradova

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kola Science Centre

Jorunn Veiteberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk kulturråd
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Scattered and preserved: Memory and archaeological presences.

Olsen, Bjørnar Julius. 2016, Workshop Past Presences at Centre for Advanced Studies. UITVitenskapelig foredrag

Unruly Heritage: Tracing Legacies in the Anthropocene.

Olsen, Bjørnar Julius; Pétursdóttir, Þóra. 2016, Arkæologisk Forum. UITVitenskapelig artikkel

Sharing ground.

Pétursdóttir, Þóra. 2015, Current Swedish Archaeology. UITShort communication

Heritage, Ruins and the Archaeology of the Recent Past.

Pétursdóttir, Þóra. 2015, University of Bergen/Bergen Museum research seminar series. UITVitenskapelig foredrag

Wrack Zone Archaeology: The Heritage of Stranded Things.

Pétursdóttir, Þóra. 2015, Nordic TAG. UITVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »