Cristin-prosjekt-ID: 529420
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:27 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 529420
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:27 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kardiovaskulære endringer hos levende nyredonorer med redusert nyrefunksjon

prosjektleder

Jon Arne Kro Birkeland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1961

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2017 Slutt: 3. januar 2037

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kardiovaskulære endringer hos levende nyredonorer med redusert nyrefunksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk nyresykdom rammer 10% av den norske befolkningen og må dermed betegnes som en folkesykdom. Studier har vist at pasienter med kronisk nyresykdom har økt hjertekar risiko, men de bakenforliggende strukturelle og funksjonelle endringer i hjertekarsystemet er ikke klarlagt. Hvorvidt denne økte hjertekar risikoen er tilstede allerede ved lett redusert nyrefunksjon, og således rammer store befolkningsgrupper, er heller ikke kjent. En gruppe som utvikler lett redusert nyrefunksjon er nyredonorer. De utredes før donasjon og en kan med rimelig sikkerhet anta at de er hjertekar friske ved donasjonstidspunktet. Etter operasjonen har de 50-75% nyrevev igjen og dermed lett redusert nyrefunksjon. Vi ønsker å studere kardiovaskulære endringer hos nyredonorer med moderne teknikker og MR av hjertet/blodkar rett før donasjon samt etter 1, 2, 5 og 10 år. Funnene vil sammenlignes med en kontrollgruppe. Målet er å påvise kardiovaskulære endringer hos nyredonorer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jon Arne Kro Birkeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1