Cristin-prosjekt-ID: 529975
Sist endret: 18. januar 2017, 18:21

Cristin-prosjekt-ID: 529975
Sist endret: 18. januar 2017, 18:21
Prosjekt

MackSeisII. Makrell og seismikk del II.

prosjektleder

Lise Doksæter Sivle
ved Havforskningsinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Havforskningsinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2016 Slutt: 31. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MackSeisII. Makrell og seismikk del II.

Vitenskapelig sammendrag

Seismiske luftkanoner brukes til å lete etter olje og gass i havbunnen, og danner kraftige lydbølger som forplantes over store avstander i sjøen og trenger flere hundre meter ned i havbunnen. Disse lydbølgene overlapper med frekvenser hvor fisk hører godt, og tidligere studier har vist at torsk og hyse reagerer ved å svømme bort fra støykilden. Selv om lyden nødvendigvis ikke er direkte skadelig for fisken, kan det gi redusert fangst for fiskerne.

 

Olje og fiskeri er to av de viktigste næringene i Norge, og man ønsker en forvaltning som sikrer bærekraftig sameksistens. Det forekommer imidlertid konflikter, og de siste årene har mange makrellfiskere hevdet å få reduserte fangster i områder med pågående seismikk.

 

Makrellen er en hurtigsvømmende pelagisk stimfisk og beveger seg raskt over store avstander. Trolig påvirkes slike fisk annerledes av seismikklyd enn eksempelvis bunnlevende torsk og hyse.

 

Under en pilot studium høsten 2015 ble makrell i merd (5x5 m overflate, 5 m dyp) eksponert for ulike lydsignaler som representerte ulike aspekter ved et seismikksignal i form av spisstrykk, akkumulert trykk, frekvensinnhold og partikkelakslerasjon.

Makrellen viste adferdsreaksjoner i form av såkalte «startle» responser, økt svømmehastighet og tettere stimmønster.

 

Det er også ønskelig å undersøke om makrellens spiseadferd endrer seg. Det hevdes at makrellen ikke biter på kroker under dorgefiske ved pågående seismikk undersøkelser. Dette kan være tilfelle om makrellens motivasjon til å beite reduseres ved slik lydpåvirkning. Liknende resultater har man sett tidligere for arter som kveite og hyse.

 

Videre ønsker man å gjennomføre forsøk med en ekte, men nedskalert luftkanon, for å dokumentere typiske adferds reaksjoner til denne. Videre ønsker man også å undersøke ved hvilke lydnivåer de ulike reaksjoner inntreffer.

I dette eksperimentet vil derfor en merd med makrell taues fra Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Austevoll til Bjørnafjorden, mens et fartøy med en luftkanon vil kjøre mot merden mens den skyter, for å eksponere makrellen for et gradvis økende lydnivå ettersom fartøyet kommer nærmere.

 

Vi vil undersøke makrellens adferd hovedsakelig ved videoovervåkning ulike steder i merden, samt ekkolodd i bunn. Dette vil kunne gi informasjon både om «startle», svømmehastighet, stimstruktur og vertikal bevegelse.

Vi ønsker også å se på eventuelle endringer appetitt ved å sammenlikne foring før og under eksponering. Gjentagelse av eksponering på samme stim vil gi informasjon om eventuell tilvenning til slik støy.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lise Doksæter Sivle

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Havforskningsinstituttet

Petter Helgevold Kvadsheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Totalforsvar ved Forsvarets forskningsinstitutt

Rune Roland Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Drøbak forskningsstasjon ved Universitetet i Oslo

Hans Erik Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Drøbak forskningsstasjon ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4