Cristin-prosjekt-ID: 530798
Sist endret: 22. mars 2017 09:22

Cristin-prosjekt-ID: 530798
Sist endret: 22. mars 2017 09:22
Prosjekt

Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestingsverktøy

prosjektleder

Marianne Vibeke Trondsen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å leve med psykisk sykdom: Digitale medier som mestingsverktøy

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikt med denne postdoktorstudien er å bidra med kunnskap til utvikling av en brukersentrert helsetjeneste innenfor psykisk helsevern, hvor pasienter og pårørendes erfaringer og behov danner grunnlag for oppfølging og behandling. Studien skal utforske pasienters og pårørendes utfordringer, mestring og behov knyttet til å leve med psykisk sykdom i sitt hverdagsliv, samt undersøke hvorvidt digitale medier kan være et nyttig redskap til egenmestring og brukerinvolvering innenfor psykisk helsevern. For å utvikle gode helsetjenester for pasienter og pårørende, er det nødvendig med inngående kunnskap om deres utfordringer, mestring og behov. Nye digitale tjenester på nett er en av bærebjelkene i fremtidens helsetjeneste, men vi vet lite om betydning av digitale medier for pasienter og pårørende som lever med psykisk sykdom.

Det skal benyttes kvalitativ metode basert på narrative, videobaserte intervjuer, som vil gi dybdekunnskap om pasienters og pårørendes egne sykdoms- og omsorgserfaringer i en hverdagslivskontekst. Dette vil være til nytte for videreutvikling av innhold og organisering av helsetjenestene innenfor psykisk helsevern. For å styrke tjenestetilbudet til pasienter og pårørende som lever med psykiske helseutfordringer, skal studien også resultere i en erfaringsbasert digital kunnskapsmodul om psykisk sykdom. Modulen skal bli tilgjengelig for allmennheten som del av en ny digital tjeneste på nett (www.helsesnakk.no). Helsesnakk.no er planlagt som en norsk variant av den britiske nettsiden www.healthtalk.org som har vært drevet siden 2001 av University of Oxford, Storbritannia. Helsesnakk.no skal formidle pasienters og pårørendes helse- og sykdomserfaringer, til nytte for pasienter, pårørende, helsepersonell, utdanning og helsemyndigheter. Studien er med dette en oppfølging av pilotprosjektet «Health talk Norway» om digital formidling av pasient- og pårørendeerfaringer med helse og sykdom.

Til sammen vil studien kunne bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenestens tilbud til pasienter med psykisk sykdom og deres pårørende, i tråd med den enkeltes behov og rettigheter.

Formål

Hovedmål

Å bidra med kunnskap til utvikling av en brukersentrert helsetjeneste innenfor psykisk helsevern, hvor pasienter og pårørendes behov er grunnlag for oppfølging og behandling.

Delmål

  1. Utforske pasienters og pårørendes utfordringer, mestring og behov knyttet til å leve med psykisk sykdom i hverdagen
  2. Undersøke hvorvidt digitale medier kan være et nyttig redskap til egenmestring og brukerinvolvering innenfor psykisk helsevern
  3. Drøfte metodiske muligheter og utfordringer med videobasert intervju og digital formidling av pasient- og pårørendeerfaringer om psykisk sykdom
  4. Etablere en digital kunnskapsmodul om psykisk sykdom på www.helsesnakk.no, tilgjengelig og til nytteverdi for helsetjenesten og allmennheten

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Vibeke Trondsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1