Cristin-prosjekt-ID: 530799
Sist endret: 28. januar 2021, 13:57

Cristin-prosjekt-ID: 530799
Sist endret: 28. januar 2021, 13:57
Prosjekt

Metodevurdering på IKT-feltet

prosjektleder

Anne G Ekeland
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

e-helse • IKT

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Metodevurdering på IKT-feltet

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Norske myndigheter og HTA-nettverkene har nylig definert IKT som helseteknologi sammen med andre såkalte støttesystemer for medisinsk praksis, for eksempel organisatoriske arrangementer.  Kunnskapsoppsummeringer med metaanalyser, økonomisk modellering og randomiserte kontrollerte studier har vært dominerende i HTA-tradisjonen. I disse tradisjonene antas intervensjoner å være entydige og ferdig, konteksten relativt stabil og implementeringsprosesser relativt kontrollerbare. Forskerne forventes gjennom kontrollerte studier å produsere objektiv evidens for virkninger. Helse-IKT-feltet er derimot kjennetegnet av raske endringer både av teknologi, finansieringsmodeller og organisatoriske arrangementer. Feltet er i pågående utvikling og brukerne (pasienter og profesjonelle) forventes å delta og være medskapere av resultat. Antakelsene i de tradisjonelle HTA’ene stemmer derfor i liten grad med det empiriske feltet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal på denne bakgrunnen utforske og utprøve tilnærminger som bygger på andre antakelser: formative og prosessorienterte tilnærminger som følgeforskning, implementerings- og forbedringsforskning som supplement til de tradisjonelle tilnærmingene for HTA.

Disse framvoksende tilnærmingene bygger dels på antakelser om dynamikk i og mellom kontekst og intervensjon, samt deltakelse av brukerne. Resultater antas å vokse fram gjennom pågående virkelighetsdefinisjoner, forhandlinger og ressursallokeringer. Effekter vil være midlertidig, skapt av/i spesifikke settinger og evidens og generaliseringer er oppnåelig i begrenset omfang. Forskere produserer systematisk kunnskap om erfaringer i pågående prosesser, som i neste omgang spilles inn i prosessene.

Formål/mål

Prosjektets formål er å bidra til oppbygging, forbedring og tilpasning av HTA for IKT-feltet der dynamikk, brukere og variasjoner betraktes som ressurser og ikke som hindringer.

Prosjektets mål er:

 1. Gjennomføre en systematisk review av reviewer av HTA som er gjennomført på IKT-feltet. Analysere anbefalinger av metodologier og metoder som blir ansett å produsere best mulig kunnskap for beslutningstakere og brukere. Produsere minst en artikkel for et internasjonalt publikum

 2. Kartlegge empiriske utviklingstrekk i Helse Nord som er egnet for å gjennomføre en større empirisk undersøkelse med alternative tilnærminger og som kan produsere beslutningsrelevant kunnskap

 3. Kartlegge og etablere kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som arbeider på tilgrensende områder

 4. Utvikle en forskningssøknad med internasjonale samarbeidspartnere til EU der NSE blir lead partner. Formålet er å bidra til ytterligere forbedring og nettverksutvikling.

 5. Utvikle søknad om PhD prosjekt(er) for å produsere vitenskapelig og beslutningsrelevant kunnskap på områder som etterspørres i Helse Nord.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne G Ekeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

OP63 Clinical Videoconferencing - Critical-realist Review As Evidence?

Ekeland, Anne G. 2019, HTAi 2019. UNNVitenskapelig foredrag

Assessing Values In National And Regional Governance Of E-health.

Ekeland, Anne G.; Linstad, Line Helen; Holm, Inger Marie. 2018, International Journal of Technology Assessment in Health Care. UNNSammendrag/abstract

Clinical videoconferencing as ehealth: A critical-realist review and qualitative meta-synthesis.

Ekeland, Anne G.; Hansen, Anne Helen; Bergmo, Trine Strand. 2018, Journal of Medical Internet Research. UIT, UNNVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger.

Nicolaisen, Kristian; Holm, Inger Marie; Silsand, Line; Rotvold, Gunn-Hilde; Ulriksen, Gro-Hilde; Holthe, Halgeir; Ekeland, Anne G.; Kristiansen, Eli; Bergmo, Trine Strand; Pedersen, Rune. 2018, UNNRapport

Value-based Governance of E-Health in National and Regional Contexts.

Ekeland, Anne G.; Holm, Inger Marie; Linstad, Line Helen. 2018, Health Technology Assessment International 2018. UNNPoster
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »