Cristin-prosjekt-ID: 530799
Sist endret: 21. mars 2017 15:21

Cristin-prosjekt-ID: 530799
Sist endret: 21. mars 2017 15:21
Prosjekt

Metodevurdering på IKT-feltet

prosjektleder

Anne Granstrøm Ekeland
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klassifisering

Emneord

e-helse • IKT

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Metodevurdering på IKT-feltet

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Norske myndigheter og HTA-nettverkene har nylig definert IKT som helseteknologi sammen med andre såkalte støttesystemer for medisinsk praksis, for eksempel organisatoriske arrangementer.  Kunnskapsoppsummeringer med metaanalyser, økonomisk modellering og randomiserte kontrollerte studier har vært dominerende i HTA-tradisjonen. I disse tradisjonene antas intervensjoner å være entydige og ferdig, konteksten relativt stabil og implementeringsprosesser relativt kontrollerbare. Forskerne forventes gjennom kontrollerte studier å produsere objektiv evidens for virkninger. Helse-IKT-feltet er derimot kjennetegnet av raske endringer både av teknologi, finansieringsmodeller og organisatoriske arrangementer. Feltet er i pågående utvikling og brukerne (pasienter og profesjonelle) forventes å delta og være medskapere av resultat. Antakelsene i de tradisjonelle HTA’ene stemmer derfor i liten grad med det empiriske feltet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal på denne bakgrunnen utforske og utprøve tilnærminger som bygger på andre antakelser: formative og prosessorienterte tilnærminger som følgeforskning, implementerings- og forbedringsforskning som supplement til de tradisjonelle tilnærmingene for HTA.

Disse framvoksende tilnærmingene bygger dels på antakelser om dynamikk i og mellom kontekst og intervensjon, samt deltakelse av brukerne. Resultater antas å vokse fram gjennom pågående virkelighetsdefinisjoner, forhandlinger og ressursallokeringer. Effekter vil være midlertidig, skapt av/i spesifikke settinger og evidens og generaliseringer er oppnåelig i begrenset omfang. Forskere produserer systematisk kunnskap om erfaringer i pågående prosesser, som i neste omgang spilles inn i prosessene.

Formål/mål

Prosjektets formål er å bidra til oppbygging, forbedring og tilpasning av HTA for IKT-feltet der dynamikk, brukere og variasjoner betraktes som ressurser og ikke som hindringer.

Prosjektets mål er:

 1. Gjennomføre en systematisk review av reviewer av HTA som er gjennomført på IKT-feltet. Analysere anbefalinger av metodologier og metoder som blir ansett å produsere best mulig kunnskap for beslutningstakere og brukere. Produsere minst en artikkel for et internasjonalt publikum

 2. Kartlegge empiriske utviklingstrekk i Helse Nord som er egnet for å gjennomføre en større empirisk undersøkelse med alternative tilnærminger og som kan produsere beslutningsrelevant kunnskap

 3. Kartlegge og etablere kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som arbeider på tilgrensende områder

 4. Utvikle en forskningssøknad med internasjonale samarbeidspartnere til EU der NSE blir lead partner. Formålet er å bidra til ytterligere forbedring og nettverksutvikling.

 5. Utvikle søknad om PhD prosjekt(er) for å produsere vitenskapelig og beslutningsrelevant kunnskap på områder som etterspørres i Helse Nord.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Granstrøm Ekeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1