Cristin-prosjekt-ID: 531744
Sist endret: 31. januar 2020, 14:22

Cristin-prosjekt-ID: 531744
Sist endret: 31. januar 2020, 14:22
Prosjekt

Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet –omfang, prognose og tiltak

prosjektleder

Liv Heide Magnussen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Høgskulen på Vestlandet
  Prosjektkode: 1046343

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Emneord

Prognose • svimmelhet • Behandling • Muskel- og skjelett, fysiologi

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Nevrologisk

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55585631
Sted
Liv Heide Magnussen

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. desember 2019 Slutt: 1. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet –omfang, prognose og tiltak

Tittel

Musculoskeletal complaints in long-term dizziness- incidence, prognosis and measures

Vitenskapelig sammendrag

Målet med dette ph.d.-prosjektet er å framskaffe ny kunnskap om omfang, utbredelse og betydning av muskel­skjelettplager hos pasienter med langvarig svimmelhet etter vestibulære sykdommer, ettersom dette er lite kjent. Vi ønsker å utforske hvilke faktorer som har sammenheng med vedvarende plager etter 6 og 12 mnd. Studien vil ha et spesielt fokus på muskelplager som opprettholdende faktor for vedvarende svimmelhet. Det er også manglende kunnskaper om hvordan den som rammes forstår og ikke minst håndterer disse plagene. Problemstillinger som favner opplevelser av svimmelhet, synsforstyrrelse og ustøhet/ balanseproblematikk ligger implisitt ut fra en overordnet forståelse om at symptomene er sammenvevde (2).  

Studien vil belyse epidemiologiske spørsmål knyttet til muskelskjelettproblematikk hos pasienter med vestibulær hypofunksjon. Resultatene vil kunne si noe om betydningen av muskulære forhold som opprettholdende faktor og kan åpne for en mer helthetlig tilnærming i undersøkelse og behandling av disse pasientene. Kunnskapen kan bidra inn mot å forstå og legge til rette for bedring i helse og funksjon og påvirke yrkesmessig og sosial deltakelse. Studien er således relevant for profilen i det planlagte ph.d.- programmet. Studien egner seg godt som et ph.d.-prosjekt ettersom det er innenfor et definert og avgrenset område, populasjon er konkretisert og deler av data foreligger allerede, noe som trygger gjennomførbarheten. Delmål omfatter

1.     Kartlegge omfang, utbredelse og grad av muskelskjelettplager hos pasienter med vedvarende svimmelhet etter vestibulær sykdom, samt undersøke assosiasjoner mellom muskelskjelettplager, svimmelhet, balanse og livskvalitet.

2.     Undersøke det naturlige forløpet og grad av muskelskjelettplager hos pasientene fra delstudie 1 etter 3-4 år. Vurdere muskelskjelettplager, frykt og plager ved baseline som mulig opprettholdende faktor for vedvarende svimmelhet og ustøhet.

3.     For pasienter som har plager etter 12 mnd vil vi evaluere nytten av to ulike tiltak: Modifisert vestibulær rehabilitering som kombinerer kognitive tiltak, vestibulære øvelser og kroppsbevissthet og et tiltak som består av exogaming.

4. Undersøke erfaringer med, betydning og håndtering av muskelskjelettplager i lys av vestibulære problemer i et utvalg av pasientene. Undersøke pasienterfaringer med deltakelse i exogaming. 

  

Metode

Delstudie 1

Kartleggeomfang, utbredelse og grad av muskelskjelettplager hos pasienter med vedvarende svimmelhet etter vestibulær sykdom

Design: Tverrsnittstudie

Deltakere: Pasienter som henvises til Balanselaboratoriet grunnet svimmelhet i alderen 18-67, bosatt i Bergensregionen vil bli inkludert i studien. 

Demografiske data og informajson fra laboratorietester og diagnose vil bli registrert. 

Kliniske tester: balanse målt på balanseplattform, fleksibilitet i muskler, avspenniingsevne, gangtester og gripestyrke.

Selvrapportering: Vertigo Symptomskjema (VSS), Dizziness Handicap Inventory (DHI), SF 36 helserelatert livskvalitet, Visuell Analog Skala for svimmelhet og tinnitus. Instrumentene har vært benyttet for denne pasientgruppen tidligere. VSS og DHI er oversatt og validert for bruk i Norge (910).I tillegg vil Nordic Pain Questionnaire registere muskelplager, Tampa Scale måler frykt for bevegelse og Ørebro screeningskjema for gule flagg. 

Delstudie 2

Oppfølgingsundersøkelse av muskelskjelettplager, svimmelhet, balanse, funksjon og livskvalitet ette 6 og 12 mnd. Naturlig forløp og prognose vil bli vurdert

Design: Longitudienell ppfølgingsstudie

Deltakere: Personer fra delstudie 1 mottar spørreskjema fra delstudie 1 6 og 12 mnd etter undersøkelse på balanselaboratoriet. 

Selvrapportering: som i Delstudie 1. Overordnete spørsmål som kartlegger om deltakerne fortsatt har svimmelhetsrelaterte symptomer- og muskelskjelettplager etter 6 og 12 mnd vil bli undersøkt (naturlig forløp). Prognostiske faktorer for vedvarende plager vil bli undersøkt, med et spesielt fokus på muskelskjelettplager som opprettholdende faktor. Behandling i oppfølgingsperioden vil bli registrert. 

Delstudie 3

Undersøke nytten av to intervensjoner (modifisert VR og Exogaming)hos deltakere som fortsatt har plager. 

Delstudie 4

a) Undersøke deltakernes erfaringer med og håndtering av muskelskjelettplager i lys av vestibulære problemer.  

b) Undersøke erfaringer med deltakelse i Exogaming. 

 

Utstyr

Bruk av utstyr på SIM Arena (balanseplattform, tredemølle med virtuell stimulering, ganganalyseutstyr, utstyr for styrketesting mm)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Heide Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Unni Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Dara Meldrum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved The Royal College of Surgeons in Ireland

Richard Clendaniel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Duke University

Fredrik Goplen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »