Cristin-prosjekt-ID: 531748
Sist endret: 19. januar 2021 08:21

Cristin-prosjekt-ID: 531748
Sist endret: 19. januar 2021 08:21
Prosjekt

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

prosjektleder

Elisabeth Grov Beisland
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Eldre • Kreft • Sykehus • Helserelatert livskvalitet • Aldring og helse

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 28. januar 2017 Slutt: 31. juli 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskergruppen «Kreft og livskvalitet» ved Høgskulen på Vestlandet og Haukeland Universitetssykehus ønsker gjennom dette forskningsprosjektet å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om kreftpasienter over 80 år sin helse og livskvalitet relatert til elektiv innleggelse i somatisk sykehus. Forekomsten av kreft øker særlig i den aldrende andelen av befolkningen, og veldig få har «bare» kreft. Personer over 80 år har vesentlig flere døgnopphold på sykehus enn resten av befolkningen, og dette stiller store krav til kompetanse hos sykepleiere og annet pleiepersonell. Svært mange kliniske studier har strenge inklusjonskrav som fører til eksklusjon av de eldste eldre, og få studier sier noe om hvordan pasienter over 80 år som er eller har vært innlagt i somatisk sykehus rapporterer sin helse og livskvalitet. Resultater fra studien vil kunne få implikasjoner for praksis, og øke kvaliteten på sykepleie og annen helsehjelp som ytes til pasientgruppen gjennom hele pasientforløp. Prosjektet er et campusovergripende samarbeid med forskere fra alle HVL`s regioner, og vil involvere master og phD studenter. Vi har også med oss en forsker fra et av våre samarbeidsuniversitet York University, Toronto, Canada.

Metode

Blandede metoder
Hovedstudien vil være en kohortstudie med et konsekutivt utvalg av pasienter med ulike kreftdiagnoser = /> 80 år uten kognitiv svekkelse, som er henvist til somatisk kirurgiske avdelinger ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Disse pasientene vil bli intervjuet ved innleggelse (baseline),samt 6 og 12 måneder etter sykehusinnleggelse.
Vi skal også gjennomføre dybdeintervjuer med pasienter som har vært med i studien. Intervjuv- guide for de kvalitative intervjuene vil bli utarbeidet etter analyse av kvantitative data, og på grunnlag av identifisering av mulige problemområder som undersøkes nærmere (sekvensielt).

Tittel

Health and Quality of Life in elective cancer patients more than 80 years of age in somatic hospital.

Populærvitenskapelig sammendrag

The research group "Cancer and quality of life" at Western Norway University of Applied Sciences (WNUAS) and Haukeland University Hospital wishes through this research project to establish new knowledge of how cancer patients over 80 years of age report their health and quality of life related to elective hospitalization in somatic hospitals. The incidence of cancer increases especially in the aging population, and very few have "only" cancer. People over the age of 80 have significantly more stays in hospitals than the rest of the population, which places great demands on the competence of nurses and other health professionals. Most clinical studies have had strict inclusion requirements that has lead to the exclusion of the oldest elderly, and few studies state how patients over 80 years who is or have been admitted to somatic hospitals report their health and quality of life. Results from the study may have implications for practice, and increase the quality of nursing and other health care provided to the patient group throughout the patient's trajectory. This project is a collaboration between researchers from all regions of WNUAS, and will involve master and PhD students. We also collaborate with a researcher from one of our cooperative universities York University, Toronto, Canada.

Metode

Mixed methods

The main study will be a cohort study with a consecutive selection of patients with different cancer diagnoses = /> 80 years without cognitive impairment, that is electively admitted to somatic surgical departments at Haukeland University Hospital (HUS). These patients will be interviewed at admission (baseline), as well as 6 and 12 months after hospitalization.

We will also conduct depth interviews with patients who have been included in the study. Interview guide for the qualitative interviews will be prepared after analysis of the quantitative data, and on the basis of identification of possible problem areas that are further explored (sequentially).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Grov Beisland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Inger Helen Hardeland Hjelmeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jorunn Drageset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Mary T. Fox

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved York University

Monica Hermann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »