Cristin-prosjekt-ID: 531939
Sist endret: 1. september 2018, 16:08

Cristin-prosjekt-ID: 531939
Sist endret: 1. september 2018, 16:08
Prosjekt

Litterær danning

prosjektleder

Per Arne Michelsen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Litterær danning

Vitenskapelig sammendrag

 

Prosjektet er en artikkel/et kapittel i en vitenskapelig litteraturdidaktikkantologi. Målet er å drøfte/bestemme hva litterær danning er. Jeg vil ta for meg danningsbegrepet og kople det til litteraturens spesifikke dannelsespotensial. Målet er å presentere et operativt (litterært) danningsbegrep. Etterpå ønsker jeg å bruke dette og drøfte mellom annet 1. grenseoppgangen mellom litteraturfaget og litteraturdidaktikken 2. innholdet i litteraturundervisningen og 3. litteraturdidaktikkens overordnede mål

I grenseoppgangsdrøftingen vil det ikke være et mål å skape et skarpt skille mellom litteratur og litteraturdidaktikk. Snarere ønsker jeg å insistere på at litteraturkunnskap er den grunnleggende faglige basisen for litteraturdidaktikken. Som eksempel lurer jeg på å ta for meg noen tilfeller av hvordan teori dannes og begreper brukes i litteraturdidaktiske arbeid (og jamføre det med litteraturvitenskapen) Eksemplene kan muligens være inndelinger i faser (Appleyard, Langer) ulike modeller og matriser og begrep som tomme plasser og implisert leser, eller noe annet. Dessuten vil jeg forsøke å lete fram noen sentrale litteraturvitenskapelige begrep og teste dem didaktisk, kanskje begrenset til et avgrenset område, for eksempel narratologi eller lyrikkteori/retorikk

I delen om innholdet i norskfaget planlegger jeg å kople opp til den pågående debatten om ”skjønnslitteraturens” plass i norskfaget (for å få "diskusjonen bort fra debattsidene og inn i en vitenskapelig diskurs). Delene framfor om litterær dannning og forholdet mellom litteraturvitenskap og litteraturdidaktikk kan lage en ramme som gjør dette mulig. Det vil også bli nødvendig å se utover de eksisterende rammene som settes av dagens ramme- og læreplaner.

Delen om overordnet mål tenker jeg skal være oppsummerende og konkluderende. Her er planen å konkretisere ved å vise til didaktiske praksiser i norskundervisningen i skolen.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Arne Michelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1