Cristin-prosjekt-ID: 532014
Sist endret: 31. januar 2018, 19:51

Cristin-prosjekt-ID: 532014
Sist endret: 31. januar 2018, 19:51
Prosjekt

Defining Frameworks and Tools for an Interdisciplinary Approach to Ageing (Humanities, Medicine, Psychology and Law)

prosjektleder

Margery Vibe Skagen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. august 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Defining Frameworks and Tools for an Interdisciplinary Approach to Ageing (Humanities, Medicine, Psychology and Law)

Populærvitenskapelig sammendrag

Nettverks-prosjektet har arbeidet med å utvikle et teoretisk og metodologisk grunnlag for en tverrfaglig undersøkelse av aldring og alderdom i vestlig kultur, særlig slik disse blir fremstilt i litterære tekster fra tidlig moderne tid til idag. Hensikten har vært å bidra til en alderdommens kulturhistorie, gjennom fortolkning av litterære tekster som tar for seg aldring og alderdom, og ved å lese disse i lys av medisinske, psykologiske og juridiske diskurser om samme tema.

Gjennom nettverks-aktivitetene er det blitt etablert et internasjonalt, tverrfaglig lag av forskere fra humanistiske fag, medisin, psykologi og juss, som har bidratt til å utvikle teoretiske rammer, tilnærminger og redskaper for et mer langsiktig tverrfaglig forskningsprosjekt: "Aldring i kulturhistorisk perspektiv: litteratur, medisin, psykologi, juss", som startet i oktober 2016 innenfor SAMKUL-programmet.

Nettverks-bevilgningen ble brukt til følgende hovedarrangement.

1. Et nettverksmøte ble organisert ved Det norske universitetssenteret i Roma i oktober 2015. Her presenterte deltagerne ulike argumenter og perspektiver med tanke på å begrunne litteraturens og litteraturvitenskapens relevans for en tverrfaglig tilnærming til aldring.

2. Det radikalt tverrfaglige forskningsseminaret "Ageing Brains and Minds, Ageing Senses and Sentiments" som fant sted ved Det norske universitetssenteret
i Paris i mai 2016, ga litteratur-forskere, kulturhistorikere, nevrologer og psykiatere anledning til å studere komparativt ulike tilnærminger til litterære

og visuelle representasjoner av aldring og demens. http://www.uib.no/fg/litt_vit/91609/literature-neurology-psychiatry-ageing-brains-and-minds-ageing- senses-and

3. I november 2016 ble det arrangert et arbeidsmøte for å konsolidere den tverrfaglige prosjektgruppen ved Universitetet i Bergen. Hensikten med dette møtet var å gi deltagerne anledning til å respondere, ut ifra deres faglige ståsted, på spørsmål om relevansen av å arbeide tverrfaglig og historiserende med aldringstematikken.

4. Det internasjonale seminaret "Defining old age: Literature, Psychology, Law" fant sted i Bergen i juni 2017. Seminaret samlet kulturhistorikere, litterater, psykologer, alderspsykiatere og jurister, og kastet lys over ulike diskursers skiftende kriterier for å skjelne mellom de sene aldersstadier. Et hovedspørsmål var hvordan aldrende individer kategoriseres og begrenses (kulturelt, terapeutisk, og juridisk) fra innsiden og utsiden. Seminaret avdekket mange til dels motstridende 'definisjoner' av alderskategorier og var en påminnelse om uløste spørsmål som gjelder aldrende subjekters status, rettigheter og ansvar. http://www.uib.no/prosjekt/aldring/103727/defining-old-age-literature-psychology-law 

Vitenskapelig sammendrag

The network project has strived to develop a theoretical and methodological basis for an interdisciplinary investigation of ageing and old age in Western culture, especially as they are represented in various forms of literary texts from the early Modern period to the present. The objective has been to contribute to a cultural history of senescence by including medical, psychological and legal perspectives in the interpretation of literary texts that deal with the subjective experience of ageing as well as stereotypical figures of old age.

Network activities have been used to establish an international, interdisciplinary team (bringing together scholars of the Humanities, Medicine, Psychology and Law) and to develop frameworks, approaches and tools for the long term research project: "Historicizing the Ageing Self: Literature, Medicine, Psychology, Law" which started in October 2016 within the SAMKUL programme.

The network grant was used for these major events:
1. A meeting organized at the Norwegian University Center in Rome in October 2015, invited participants to address the following question: Why should literature be privileged in disciplinary approaches to ageing?

2. On May 26-27, 2016 an international seminar was arranged at the Norwegian University
Center in Paris (Ageing Brains and Minds, Ageing Senses and Sentiments: Literature, Neurology, Psychiatry) where scholars from the fields of literature, cultural history, philosophy, neurology, psychiatry and neurochemistry were invited to explore the phenomenology of the ageing self. The seminar allowed us to study comparatively some physical and psychological aspects of ageing, as they are perceived through the lenses of medicine, literature (imaginative, autobiographical, reflective) and also visual media, in various historical periods. http://www.uib.no/en/node/17560/91609/literature-and-neurology-ageing-brains-and-mindsageing- senses-and-sensitivity

3. In November 2016 a work meeting was organized to consolidate the group of project members from the University of Bergen. This group includes scholars of comparative literature, cultural history, medicine, psychology and law. The objective of this meeting was to give the participants the opportunity to respond to questions regarding the relevance of historicization and interdisciplinary border crossing from the viewpoint of their respective disciplines. This was essential for developing a common framework for the project.

4. The final event, "Defining Old Age: Literature, psychology, Law" took place in Bergen in June 2017. The seminar brought together scholars from different branches of humanistic ageing studies, scholars of cultural history, literature, psychology, law and philosophy of science. It highlighted historical and contemporary 'definitions' of old age, and different discursive traditions' criteria
for distinguishing the late stages of human life. A main question was how ageing individuals are categorized and delimited (culturally, therapeutically, legally) from the inside and the outside.
While discovering the diversity and contradictions of past and present categories of senescence, we were reminded of unresolved questions regarding the ageing individual's status, rights and responsibilities. http://www.uib.no/prosjekt/aldring/103727/defining-old-age-literature-psychology-law 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Margery Vibe Skagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Bernt Engelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Eivind Tjønneland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Inger Hilde Norunn Gjøsæther Nordhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Lillian Jorunn Helle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The aging self in an epileptological and neuropsychiatric setting.

Engelsen, Bernt. 2016, Aging Brains and Minds, Aging Senses and Sentiments: Literature, Neurology, Psychiatry. UIBVitenskapelig foredrag

How can literature complement other disciplines in the study of ageing?

Skagen, Margery Vibe. 2016, Remaining Relevant Instituttkonferanse. UIBVitenskapelig foredrag

"Littérature et savoirs".

Skagen, Margery Vibe. 2016, Faglig-pedagogisk dag. UIBPopulærvitenskapelig foredrag

“Society and Senescence at the Russian literary fin de siécle: The case of the aging Lev Tolstoy”.

Helle, Lillian Jorunn. 2016, REMAINING RELEVANT: MODERN LANGUAGE STUDIES TODAY THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES UNIVERSITY OF BERGEN 12-13 MAY 2016. UIBVitenskapelig foredrag

Literary myths about neuro-Degeneration: The case of Huntington's disease.

Frich, Jan C. 2016, Literature, neurology, psychiatry: Ageing brains and minds, ageing senses and sentiments. UIOVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »