Cristin-prosjekt-ID: 532137
Sist endret: 9. mars 2018 11:43

Cristin-prosjekt-ID: 532137
Sist endret: 9. mars 2018 11:43
Prosjekt

Bioøkonomi

prosjektleder

Kjell Tryggestad
ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi • Samfunnsvitenskap • Økologi • Bygningsmaterialer • Kulturvitenskap • Naturressursforvaltning

Emneord

Bioøkonomi

Kontaktinformasjon

Sted
Kjell Tryggestad

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bioøkonomi

Tittel

Bioøkonomi

Vitenskapelig sammendrag

Bærekraftig trebyggeri

I følge FN er nærmere 40% av det globale energiforbruket og 33% av klimagassutslippet relatert til byggeriet, spesielt driften (United Nations Environmental Programme, 2009, s. 6). Byggeriet er med andre ord den kanskje viktigste sektor i samfunnet i forhold til å håndtere en global miljø utfordring. Byggeriet er også en viktig næringsgren i regionen, med mange små og mellom store virksomheter og er knyttet opp til andre viktige næringer som transport og logistikk.

Det tar ca. 60-100 år for et tre å vokse til et godt emne for husbyggeri. I byggeriet er tid penger. Tiden er lineær, med deadlines og milepeler. Byggeriets prosjekttid er ikke tilpasset naturens gang. Det er en økonomisk tid med en meget kortere tidshorisont enn det som gjør treet til en godt emne i byggeriet, som det pågående byggeriet av massiv trehuset på Campus Evenstad. Når tid er penger kan det sikkert være enklere å bygge slike større urbane hus i kjente materialer som betong, men betong slipper også ut mere CO2. Det kan knyttes flere ulike delprosjekter til temaet bærekraftig trebyggeri.

Metode

Økonomiske rammevilkår v/ Harald Romstad, Trond Scheistrøen, Mårten Hugosson

 • Er det forskjeller mellom Norge og Sverige med hensyn til ramme vilkårene for trebyggeriet? Hvordan ser samarbeide og arbeidsdeling ut på tvers av regioner og nasjonsgrenser? 
 • Hva er vilkårene for en mindre entreprenør som utvikler et spesialisert produkt, som massiv tre eller trelim? Case: produsenter av massive tre og trelim og forholdet mellom entreprenører i trebyggeriet og ulike interessenter som eiere/venture kapitalister, kunder og leverandører.

Verdikjeden v/Mårten Hugosson, Trond Scheistrøen, Bengt Hillring, Kjell Tryggestad,   

Hvordan ser reisen ut for det treet som ble til massiv tre huset på Campus Evenstad?  Hvilken skog kom treet fra, hvem saget opp det til en tømmerstokk, hvem bestilte, transporterte og bearbeidet stokken? Kan treet og tømmer stokken spores på sin inter-regionale reise mellom Sverige og Norge, til Campus Evenstad? Hvordan ser en slik innovativ verdikjede ut?.

Innovasjon i trebyggeriet v/ Daniela Lundesgaard, Torgeir Skyttermoen, Morten Hugosson og Kjell Tryggestad:

Hvordan er forholdet mellom tradisjon og innovasjon i trebyggeriet? På hvilken måte samspiller erfaringer og forventinger når visjonen og målet er bærekraftig innovasjon i trebyggeriets produkter (fysisk design), prosesser og tjenester? Hvilken rolle spiller kunnskap – når kan kunnskapen bli til en verdifull ressurs og når kan den bli til en begrensning – i virksomhetens beslutningsprosesser og prosjekter?

Økonomi – og prosjektstyring, miljøregnskap og rapportering for byggeriets virksomheter v/ Per Søberg, Even Fallan, Kristin Stevik, Mårten Hugosson, Torgeir Skyttermoen, Peter Skærbæk og Kjell Tryggestad.

Det er nye former for miljøregnskap som gjør det mulig å se byggeriets utslipp og energiforbruk. Men kan miljøregnskapene stå alene? Er miljøregnskapene for byggeriet tilstrekkelig for å utfordre den lineære tidens økonomi- og prosjektstyring? Er regnskapene tilstrekkelig for å tilby et godt og troverdig alternativ til urbant byggeri i betong og stål, der kunnskaper, rutiner og standarder er meget godt utviklet? Kan regnskapene også håndtere økologiske utfordringer som er forbundet med bærekraftig bruk av skogens råvarer i byggeriet? Hvor går grensen for regnskapene? Skal grensen trekkes rundt den enkelte bygningen, som i Zero Emission Building»? Eller inkludere nabolaget som i «Zero Emission Neighborhood»? Eller også inkludere byen, som i «Zero Emission Cities» – i naturen? 

Samfunnsansvar og Miljørapportering v/Even Fallan, Kristin Stevik og Per Søberg, .

Atferdsmessige aspekter er viktig i en økonomisk forståelse av miljøforhold. Samfunnsansvar og miljørapportering påvirkes av selskapers og interessenters behov og atferd, samtidig som samfunnsansvar og miljørapportering i seg selv har atferdsmessige konsekvenser.

Ledelsesteknologier og utvikling av forretningsmodeller for en bærekraftig sirkulær bioøkonomi v/ Bengt Hillring, Trond Scheistrøen, Kristin Stevik og Peter Skærbæk:

Case om skogsskader pga av elg: Noen får skogskadene pga elg (de som har vinterområdene for elg), andre grunneiere får gevinsten under jakta. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjell Tryggestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet

Peter Skærbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Bengt Gunnar Hillring

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Mårten Hugosson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Even Fallan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Forskergruppen BIOØK (Bioøkonomi) - Årsrapport 2017.

Tryggestad, Kjell. 2018, HINNRapport
1 - 1 av 1