Cristin-prosjekt-ID: 532507
Registrert av: REK Sist endret: 1. februar 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 532507
Registrert av: REK Sist endret: 1. februar 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomst av antibiotikaresistente bakteriar hos bebuarar i alders- og sjukeheimar på Vestlandet, eit regionalt prosjekt for innhenting av prevalensdata

prosjektleder

Dorthea Hagen Oma
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/2196

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av antibiotikaresistente bakteriar hos bebuarar i alders- og sjukeheimar på Vestlandet, eit regionalt prosjekt for innhenting av prevalensdata

Populærvitenskapelig sammendrag

Ei av dei største og mest aktuelle utfordringane for moderne medisin er aukande forekomst av antibiotikaresistente bakteriar. Effektive smitteverntiltak og fornuftig antibiotikabruk er avhengige av faktakunnskap om kvar desse bakteriane befinn seg. Dette veit vi enno for lite om i Norge.Personar med resistente bakteriar er utan symptom og bærarskapet kan berre avdekkast gjennom aktiv leiting(screening).Prosjektet er deskriptivt og går ut på å kartlegga forekomsten av slikt bærarskap blant sjukeheimsbebuarar på Vestlandet. Det er grunn til å tru at asymptomatiske bærarar av antibiotikaresistente bakteriar ikkje blir fanga opp av dagens screening-strategi i norske sjukehus, og at sjukeheimsbebuarar i større grad enn antatt utgjer eit reservoar for desse bakteriane. Mikrobane vi leitar etter er del av normal tarmflora, og prøvematerialet er avføring. Materialet er anonymt og blir sendt til mikrobiologisk laboratorium for dyrking der vi leitar etter bakteriar med spesielle resistens-gen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dorthea Hagen Oma

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Paul Christoffer Lindemann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Øyvind Kommedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Bård Reiakvam Kittang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune

Iren Høyland Löhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 5