Cristin-prosjekt-ID: 533309
Sist endret: 9. februar 2017 09:43

Cristin-prosjekt-ID: 533309
Sist endret: 9. februar 2017 09:43
Prosjekt

Bodily Imperfection. Negotiating the Imperfect Body in Early Christianity

prosjektleder

Anna Rebecca Solevåg
ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Funksjonshemming • Bibelfag, Det nye testamente • Interseksjonalitet

Kategorier

Prosjektkategori

  • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2012 Slutt: 31. juli 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bodily Imperfection. Negotiating the Imperfect Body in Early Christianity

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette forskningsprosjektet undersøker jeg hva kristne tekster fra de første århundrene e.v.t. sier om kropper som på en eller annen måte er skadet, syk eller har en funksjonshemming. Jeg ser også på sammenhengen mellom forståelser av kroppen og kroppslig perfeksjon på den ene siden og utviklingen av kristen teologi på den andre. For eksempel, har tanker om Kristi brutte menneskekropp i inkarnasjonen gjort noe med synet på ikke-perfekte kropper? Og hva med læren om legemets oppstandelse? Hvordan ser oppstandelseskroppen ut? Er den perfekt? I tidlige kristne narrative tekster er helbredelse et viktig tema. Hva slags plass hadde ikke-perfekte kropper i en religion som fokuserte så sterkt på helbredelse? Er det en sammenheng i tidligkristne tekster mellom kroppslige lyter og synd?
Postdoc-prosjektet tar i bruk det tverrfaglige perspektivet Disability Studies, der funksjonshemming og synet på funksjonshemming tematiseres i tekstene som analyseres. Innsikter fra kjønnsteori og etniske studier er også inkludert. Med utgangspunkt i Foucaults teorier om diskurs ser jeg på hvordan tidlige kristne tekster tar del i og forhandler både gresk-romerske og jødiske diskurser om kropp, helse og funksjonshemming.
 

Vitenskapelig sammendrag

The project will collect material from Christian texts (1st through 3rd centuries) which thematize the body in its imperfect state. Among the text corpora which will be studied are the New Testament, apocryphal material, the apostolic fathers, martyrdom acts, apologies and Nag Hammadi material. These texts can be regarded as partaking in an early Christian discourse that is negotiating Greco-Roman notions about bodily imperfection vis-à-vis emergent ideas about the Christian God. The source material will be analyzed from an intersectional perspective that understands identity categories and power structures as irreducibly complex. Such an analysis considers gender, sexuality, class, race, age and disability as different axes of differentiation/discrimination that converge in the body. There are three aspects of bodily imperfection that will be the main foci of this project:

1. The branded body

2. The aged body

3. The lacking/disabled body

Concerning branded bodies, it seems that the perceived slavish nature of such bodies was contested in some early Christian texts, while other texts confirm the low status of tortured and maimed bodies. The ailments of old bodies are seldom thematized in the source material. Still, ideas about old age and life-span seem to be used in theorizing about the resurrection and the nature of the divine (e.g. the polymorphy of Christ). The discourse on lacking and/or disabled bodies seem to be caught between two paradigms;disability as sin, or; bodily ailment as good and useful. The negotiation of bodily imperfection in all these three focal areas will be seen as complexly interwoven with discourses on disability, gender, sexuality, class, race and age.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anna Rebecca Solevåg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for misjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Listening for the Voices of Two Disabled Girls in Early Christian Literature.

Solevåg, Anna Rebecca. 2017, Routledge. VIDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

No Nuts? No Problem! : Disability, Stigma and the Baptized Eunuch in Acts 8:26-40.

Solevåg, Anna Rebecca. 2016, Biblical Interpretation. VIDVitenskapelig artikkel

Helse på kvar side? : Bibel, sjukdom og funksjonshemming.

Solevåg, Anna Rebecca; Lavik, Marta Høyland. 2013, Kirke og kultur. VID, SUS, UVSVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3