Cristin-prosjekt-ID: 534020
Sist endret: 23. januar 2019 12:36
Cristin-prosjekt-ID: 534020
Sist endret: 23. januar 2019 12:36
Prosjekt

Samhandling og prosessledelse

prosjektleder

Ragnhild Kvålshaugen
ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi

Emneord

Byggeprosjekter • Samhandling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. mars 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samhandling og prosessledelse

Vitenskapelig sammendrag

Anleggsbransjen i Norge er preget av høy grad av konflikt på prosjektnivå. Dette medførte at Statens Vegvesen fra 2010 kontraktsfestet obligatoriske samhandlingsprosesser i alle prosjekter. Hensikten med denne samhandlingsfasen er å skape tillit, bidra til felles kontraktsforståelse, jobbe mot omforente mål, samt nytenkning og utvikling i fellesskap. Til tross for at det brukes mye tid og ressurser på samhandling i Vegvesenets prosjekter så opplever man at det fortsatt mye konflikter i prosjektene. Funn fra tidligere studier viser at mellommenneskelig relasjoner og prosessledelse er viktig faktorer for å få til bedre oppgaveintegrasjon og mindre konflikter i anleggsprosjekter.

Prosjektet skal utvikle en metode for å måle samhandlingskvalitet i prosjekter. Forskningen tar utgangpunkt i litteratur om høykvalitetsrelasjoner i arbeidsprosesser og videreutvikler denne teorien til å omhandle temporære samarbeidsrelasjoner som er et sentralt kjennetegn på prosjektarbeid. Empirisk data samles inn i et anleggsprosjekt eid av Statens Vegvesen, region Øst. Det brukes en eksplorerende multi-metode design bestående av observasjoner, intervjuer og survey.  Vi ønsker å finne ut om bevissthet rundt kvaliteten på relasjonene i samhandling i seg selv bidrar til å utvikle bedre samhandling i prosjekter.

Prosjektet er finansiert av BAE-programmet.  

Tittel

Collaboration and process management

Vitenskapelig sammendrag

The construction industry in Norway is characterized by high levels of conflict at the project level. This led to an initiative from the Norwegian Public Roads Administration (NPRA) in 2010 that before every project begins there should be an obligatory interaction phase among the parties.

The purpose of this interaction phase is to create confidence, contribute to common contractual understanding, develop shared goals, and jointly development of improvements and innovation. Despite the use of time and resources on coordination in NPRA projects they still experience high levels of conflict in projects.

Findings from previous studies show that interpersonal relationships and process management are important factors in order to achieve improved integration of tasks and to prevent conflicts in construction projects.

The project will develop a method to measure the interaction quality in projects. The research takes a starting point in the literature of high-quality relationships in work and develop this theory for coordination of work in inter-organizational projects. Empirical data is collected in a construction project owned by NPRA, Region East, and we use an exploratory multi-method design consisting of observations, interviews and survey. The main question asked in this study is to what extent awareness of weak relational ties among parties in a work process in itself can lead to improvements of the work relationships.

The project is funded by the BAE-programme.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnhild Kvålshaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

Anna Sundberg Swärd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Sluttrapport Samhandling og prosessledelse.

Kvålshaugen, Ragnhild; Swärd, Anna . 2018, BIRapport
1 - 1 av 1