Cristin-prosjekt-ID: 535137
Registrert av: REK Sist endret: 2. mai 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 535137
Registrert av: REK Sist endret: 2. mai 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pasienten sitt perspektiv på emosjonelle opplevingar i psykoterapi

prosjektleder

Gøril Solberg Kleiven
ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Førde HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Førde HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/55

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. januar 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienten sitt perspektiv på emosjonelle opplevingar i psykoterapi

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi manglar kunnskap om korleis emosjonsarbeid i psykologisk behandling skapar endring. Forsking på emosjonelle prosessar har hovudsakleg retta seg mot behandlar sine intervensjonar, og i liten grad belyst pasienten si oppleving. Pasienten sitt perspektiv kan gje inngåande kunnskap om emosjonsarbeid i terapi, slik at behandlinga betre kan tilpassast den enkelte. Korleis opplever pasienten: 1. Endring tilknytt emosjonelle episodar i terapi? 2. Behandlar sitt bidrag til emosjonelle opplevingar i terapi? 3. Eige bidrag til emosjonelle opplevingar i terapi? 4. Emosjonelle opplevingar sin samanheng med utbytte av behandling? Vi vil bruke den kvalitative intervjumetoden Interpersonal Process Recall, som tek utgangspunkt i video-opptak frå behandling. Tre semistrukturerte intervju av opptil atten informantar vil bli gjennomført, to i midtfasen av behandling, og eit etter avslutning. Intervjua vil bli tatt opp på audio-opptak, trankribert og bearbeida ved kvalitative analyser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gøril Solberg Kleiven

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Førde HF
Aktiv cristin-person

Christian Moltu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Førde HF

Aslak Hjeltnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3