Cristin-prosjekt-ID: 535728
Sist endret: 30. januar 2018 09:33
Cristin-prosjekt-ID: 535728
Sist endret: 30. januar 2018 09:33
Prosjekt

Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse (KLOK)

prosjektleder

Jorun Margrethe Ulvestad
ved Ledelsen, Universitetet i Sørøst-Norge ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

  • TotalbudsjettNOK 6.000.000
  • Norges forskningsråd

    • Prosjektkode: 245261

Klassifisering

Emneord

Offentlige tjenester • Talenter • Innovasjon i offentlig sektor

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse (KLOK)

Populærvitenskapelig sammendrag

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har lykkes relativt godt når det gjelder kjønnsbalanse på ledernivå. Vi kan derimot ikke vise til like god balanse når det gjelder faglige toppstillinger og forskningsledelse. Denne type karriereløp har inntil nylig vært en relativt individuell og privatisert prosess ved HBV, og kunnskap om hva som skal til for å bygge en karriere og skrive en opprykksøknad har fram til nå vært uklar og vanskelig tilgjengelig.

Gjennom et internt prosjekt har HBV de siste par årene arbeidet med å forbedre kjønnsbalansen. Dette løftes nå videre gjennom det 3-årige prosjektet "Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse" (KLOK).

Hovedmålet i KLOK er å øke kvinneandelen i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Store deler av prosjektet er rettet inn mot organisasjonsutvikling, og skal bidra både til kunnskapsutvikling, kulturendring og strukturelle endringer. Disse skal nås gjennom iverksetting av lederutviklingsprogram som inkluderer et kjønnsperspektiv, i tillegg til samlinger for kvinnelige forskere og i noen grad deres ledere. De øvrige tiltakene i KLOK-prosjektet er rettet inn mot individnivået gjennom mentorordning, CV-vurderinger, nettverksgrupper, medie- og formidlingstrening, frikjøp av tid til å arbeide med publisering, og dessuten gjennomføring av prøveevaluering av opprykksøknaden.

Gjennom KLOK-prosjektet skal HBV i løpet av prosjektperioden øke den systematiske kunnskapen om hva som kreves i et karriereløp mot professor- og dosentkompetanse, både av den enkelte og av organisasjonen. I tillegg skal det gjennomføres forskning på de lokale prosessene innenfor prosjektet og på utvalgte problemstillinger. KLOK-prosjektet legger opp til utvikling av både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap,og er delvis basert på medvirkning og aksjonsforskning. Ny innsikt skal formidles internt og eksternt, blant annet gjennom foredrag, vitenskapelige artikler, populærvitenskapelige tekster og rapporter, i tillegg til en antologi.

http://www.uia.no/nyheter/kabal-skal-gi-kjoenns-balanse

Vitenskapelig sammendrag

Karriereløp mot faglige toppstillinger og forskningsledelse har inntil nylig vært en individuell og privatisert prosess ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), og kunnskap om hva som skal til for å bygge en karriere og skrive en opprykksøknad har fram til nå vært uklar og vanskelig tilgjengelig.

HBV har gjennomført et forprosjekt, med tiltak som i stor grad ble rettet inn mot individnivået.

KLOK-prosjektet baserer seg på en analyse som viser at høgskolen har behov for å utvikle hensiktsmessig lederkultur, støttende strukturer og ny kunnskap på kollektivt nivå, slik at kvinnelige forskere kan hente nødvendig støtte, gjøre prioriteringer og arbeide målrettet mot professor- og dosentkompetanse. Instituttnivået er nytt ved HBV, og lederne på dette nivået vil gjennom KLOK-prosjektet få mulighet til å utvikle og systematisere kunnskap om utfordringene i et forskerkarriereløp.

Tiltakene i KLOK-prosjektet er i stor grad rettet mot organisasjonsnivået, men tar også sikte på kunnskapsutvikling på individnivå. Tiltakspoolen innebærer bl.a. lederutviklingsprogram i et kjønnsperspektiv, samlinger for kvinnelige forskere m.fl, medie- og formidlingstrening, nettverksgrupper, mentorordning, CV-vurderinger, frikjøp og prøveevaluering av opprykkssøknader.

Det gjennomføres forskning på utvalgte problemstillinger og på lokale prosesser ved HBV.

Dette er et nyskapende OU-prosjekt, delvis basert på medvirkning og aksjonsforskning, og innrettet mot kunnskapsutvikling, kultur- og strukturendring innenfor en stor nyfusjonert høgskole fordelt på fire campus.

KLOK-prosjektet legger opp til utvikling av både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, med formidling internt i HSN (HBV) og eksternt gjennom vitenskapelige artikler, populærvitenskapelige tekster og rapporter, i tillegg til en antologi.

Det er etablert en referansegruppe. Den består av fire dekaner, prosjektleder, leder av forskergruppen og en kandidat i prosjektet . Etter at stillingen som prorektor ved HBV opphørte fra 1. januar 2016, vil prosjektet forankres i rektoratet ved at viserektor for forskning ved HSN trer inn i referansegruppen så snart denne stillingen blir besatt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jorun Margrethe Ulvestad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Ledelsen, Universitetet i Sørøst-Norge ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Fremad i alle retninger! Implementering av et kjønnsbalanseprosjekt i akademia.

Ulvestad, Jorun Margrethe. 2017, Tidsskrift for kjønnsforskning. USNVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1