Cristin-prosjekt-ID: 535902
Sist endret: 12. mars 2017, 17:23

Cristin-prosjekt-ID: 535902
Sist endret: 12. mars 2017, 17:23
Prosjekt

Aphasia Telerehabilitation (AT)

prosjektleder

Frank Becker
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Finansiering

 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2015037

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Emneord

Telemedisin • Afasi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2015 Slutt: 31. juli 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aphasia Telerehabilitation (AT)

Populærvitenskapelig sammendrag

Afasi er en ervervet språkskade som påvirker en persons evne til å snakke, forstå tale, lese og skrive. Språkvanskene er ofte en alvorlig funksjonsnedsettelse som påvirker rehabiliteringsprosessen i negativ retning. Livskvalitet og mulighet for tilbakeføring til arbeid er redusert hos afasirammede, sammenlignet med andre hjerneslagpasienter. I de nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, anbefales rask oppstart av språktrening med en tilstrekkelig intensitet. Forskning viser at intensiteten, dvs. hvor ofte og hvor lenge treningen gis, synes å påvirke prognosen. Språktreningstilbudet for afasirammede i Norge i dag synes dessverre ikke å oppfylle anbefalingene om tilfredsstillende intensitet. Det er flere årsaker til dette, deriblant liten rehabiliteringskapasitet i kommunene, mangel på logopeder og lange geografiske avstander som vanskeliggjør etablering av språktreningen. Telemedisinsk språktrening, der en logoped gir språkrehabilitering via en videoløsning, kan bidra til et bedre tilbud for afasipasientene. Telerehabilitering defineres som rehabiliteringstjenester levert via informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Per dags dato finnes det få kontrollerte effektstudier innenfor dette feltet i afasiforskning, og det er behov for ytterligere studier. I 2012 gjennomførte Sunnaas sykehus i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin prosjektet ”språktrening rett hjem”. Dette prosjektet viste at telemedisinsk språktrening lot seg gjennomføre med tanke på teknologi, logistikk, personvern og informasjonssikkerhet. Nåværende prosjekt er en randomisert kontrollert studie som undersøker effekten av telerehabilitering hos afasirammende. Hovedmålet med studien er å se om intensiv telemedisinsk språktrening gitt etter et hjerneslag, vil gi bedre språkfunksjon sammenlignet med afasirammede som ikke får denne treningen. Man vil også undersøke livskvalitet, brukervennlighet og tilfredshet med treningen. Slagrammede med afasi får i studien 1 time språktrening via telemedisin per dag, dette 5 dager per uke i 4 uker. Deltakerne sammenlignes med kontrollgruppen gjennom tester før og direkte etter språktreningen, samt 3 måneder senere. Dessuten føres det logg over tekniske problemer, og pasientenes erfaringer med språktrening per telemedisin undersøkes.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Frank Becker

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Universitetet i Oslo

Hege Prag Øra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 2 av 2