Cristin-prosjekt-ID: 536382
Sist endret: 21. mars 2017 10:23

Cristin-prosjekt-ID: 536382
Sist endret: 21. mars 2017 10:23
Prosjekt

Elektronisk omsorgsrelatert samhandling

prosjektleder

Grete Netteland
ved Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonssystemer • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Samhandlingsledelse • Elektronisk pasientjournal • Helsetjenesteforskning • Elektronisk samhandling • Pasientsikkerhet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
57676332
Sted
Grete Netteland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. august 2010 Slutt: 15. august 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elektronisk omsorgsrelatert samhandling

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har fylgjande problemstilling: ”Kva for utfordringar og mulegheiter representerer elektronisk omsorgrelatert samhandling mellom somatiske sjukehus og kommunal pleie- og omsorgsteneste ved inn- og utskriving av pasientar?” Forskingsspørsmåla er: 1)Korleis nyttar sjukepleiarane IKT til den
omsorgsmessige samhandlinga mellom somatisk sjukehus og kommunale pleie- og omsorgstenesta ved inn- og utskriving av pasientar? 2) Kva hemmar og fremjar bruken av IKT i denne omsorgsmessige samhandlinga? 3) Korleis vert elektronisk samhandling integrert i eksisterande arbeidsprosessar og eventuelt brukt til å endre desse?

Hensikta med studien er å få meir kunnskap om utfordringer og mulegheiter knytt til sjukepleiarane si elektroniske omsorgsrelaterte samhandling ved innog
utskriving av pasientar mellom sjukehus og kommune. I tillegg ser vi på kva rolle førstelineleiaren spelar i denne samanheng. Målet er å bidra til å utvikle gode modellar for implementering av elektronisk samhandling i den omsorgs-messige delen av helsetenesta. Vi har også eit mål om at studien kan
bidra til å gi oss meir kunnskap om kva og korleis vi bør undervise helse- og sosialfaglege studentar når det gjeld framtidig bruk av IKT i helsetenesta.

Metode

Opplysningane vi samle inn handla om kva utfordringar og muligheiter som i dag er knytt til den omsorgsrelaterte samhandlinga mellom somatisk sjukehus og kommunale pleie- og omsorgsteneste.Innhenting av data skjedde i tre trinn:

Trinn 1:Individuelle intervju med førstelinjeleiarar og
sjukepleiarar i inn- og utskrivingssamanheng i
sjukeheim og heimesjukepleie i to/tre utvalde
kommunar og ved somatiske sjukehus knytt til desse
kommunane.

Trinn 2:Fokusgruppeintervju med førstelinjeleiarar og
sjukepleiarar i sjukeheim, heimesjukepleie i dei
utvalde kommunane og ved dei somatiske sjukehusa
knytt til desse kommunane.

Trinn 3:Dialogkonferanse med nøkkelpersonell innan
dei involverte kommunane og sjukehusa - dette vil vi
vurdere om vi skal gjere etter gjennomføring av trinn
1 og 2.
 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grete Netteland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Anne-Grethe Naustdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Risikofaktorar ved pasientovergangar.

Netteland, Grete; Naustdal, Anne-Grethe. 2014, Universitetsforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Elektronisk overføring av pasientinformasjon mellom forvaltningsnivå.

Naustdal, Anne-Grethe; Netteland, Grete. 2013, Forskingsseminar for forskarar og forskingsinteresserte ved HiSF, kommunar, Helse Førde, NAV og andre interesserte.. HVLFaglig foredrag

Sjukepleiedokumentasjon i eit elektronisk samhandlingsperspektiv.

Naustdal, Anne-Grethe; Netteland, Grete. 2012, Sykepleien Forskning. HVLVitenskapelig artikkel

Dokumentasjons- og informasjonsoverføring i helsesektoren.

Netteland, Grete; Naustdal, Anne-Grethe. 2011, Nettverkssamling for leiar i helse- og omsorgstenestene i Sogn og Fjordane. HVLVitenskapelig foredrag

Elektronisk omsorgsrelatert samhandling når pasienten kryssar forvaltningsgrenser - ein ny "malstraum"?

Netteland, Grete; Naustdal, Anne-Grethe. 2010, Neon 2010. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5