Cristin-prosjekt-ID: 537181
Sist endret: 4. april 2017, 11:58

Cristin-prosjekt-ID: 537181
Sist endret: 4. april 2017, 11:58
Prosjekt

Brukermedvirkning i utforming av kommunalt tjenestetilbud til personer med demens (MEDVIRK -DEM)

prosjektleder

Tone Elin Mekki
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
55585524
Sted
Tone Elin Mekki

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. januar 2017 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukermedvirkning i utforming av kommunalt tjenestetilbud til personer med demens (MEDVIRK -DEM)

Vitenskapelig sammendrag

MEDVIRK DEM

Brukermedvirkning i utforming av kommunalt tjenestetilbud til personer med demens

Et samarbeidsprosjekt mellom Vaksdal kommune, Senter for Omsorgsforskning Vest, Høgskolen på Vestlandet, Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse ved Oslo Universitetssykehus.

 

Bakgrunn

Vaksdal kommunes prosjekt «Lev vel i Vaksdal – meistring og deltaking heile livet» skal bidra til å realisere vedtatte kommunale planer. Brukermedvirkning skal anvendes for å sikre gode og fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester. MEDVIRK – DEM er her et delprosjekt som skal ut vikle metodikk for å planlegge, gjennomføre og evaluere brukermedvirkning i kommunale planprosesser fra hjemmeboende personer med demens (PMD) og deres pårørende.

 

Mål og hensikt

Målet med MEDVIRK-DEM-prosjektet er todelt: a) å gjennomføre reell brukermedvirkning i utviklingen av det nye kommunale tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Hensikten er å sikre at tjenestetilbudet forankres i brukernes egne perspektiver og uttrykte behov, b) å anvende forskningsmetoder i utvikling av metodikk samt innsamling og analyse av data knyttet til brukermedvirkningsprosessene. Hensikten er å utforske og beskrive 1) brukermedvirkning som metode, 2) hva PMD og deres pårørende selv beskriver som viktige for dem, samt 3) å dokumentere deres brukererfaring med brukermedvirkning.

 

Metode

Prosjektet er forankret i deltagende aksjonsforskning med kommunens helseledelse som medforskere. I innsamling og analyse av data vil studien anvende fokusgruppeintervju forankret i en hermeneutisk metodologi, samt deltagende observasjon forankret i kritisk etnografi. Det planlegges seks fokusgruppeintervju med tre ulike grupper (hjemmeboende personer med demens, deres pårørende, samt ansatte i kommunehelsestjenesten).

 

Resultater/oppnåelse:

Prosjektet er under planlegging. Innsamling av data forventes å starte i oktober 2017, og prosjektet er beregnet avsluttet etter to år.

Publisering:

Det tas sikte på en artikkelproduksjon på minimum to vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrift, og en populærvitenskapelig artikkel i fagtidsskrift for helse- og sosialfag. Artiklene vil publiseres i norske- og engelskspråklige tidsskrift. Vi vil dessuten publisere resultater via Vaksdal kommune og Senter for Omsorgsforskning sine websider ( sentralt og lokalt på HVL). I tillegg vil vi utvikle retningslinjer og veiledere som kan formidles til kommuner og andre interesserte via konferanser og faglige nettverk, blant annet via de fem regionale Sentrene for omsorgsforskning og de fylkesvise Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Elin Mekki

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Christine Øye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Oscar Tranvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3