Cristin-prosjekt-ID: 537356
Sist endret: 7. april 2017, 10:51

Cristin-prosjekt-ID: 537356
Sist endret: 7. april 2017, 10:51
Prosjekt

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

prosjektleder

Lucie Furulund
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helsedirektoratet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Fagkompetanse • Mentor / veileder • Digital kompetanse • Veiledning • Kompetanseoppbygging • Kommunehelsetjenester • Lindrende behandling • Fleksibel læring • Helsefagarbeider • Helse- og omsorgstjenester

HRCS-helsekategori

 • Kreft
 • Generell helserelevans
 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. november 2015 Slutt: 14. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Helsedirektoratet fikk på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppgave å utvikle en opplæringspakke med grunnleggende kunnskap i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Tiltaket er en del av Kompetanseløftet 2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag fikk oppdraget og samarbeidet med Utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hedmark, Akershus og Buskerud, Kompetansesenter for lindrende behandling (KSLB) helseregion sør-øst, OUS og Fagskolen Innlandet, Hamar.

Mål/ Hensikt: Målet var å utvikle en digital opplæringspakke, for derved å heve kompetansen innen fagfeltet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Målgruppen for opplæringspakken er helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse som arbeider i kommunehelsetjenesten. Selv om det har vist seg at ulike kompetansehevende tiltak i Norge har ført til kompetanseheving på arbeidsplassen, er det fortsatt nødvendig å utvikle kompetansen innen fagfeltet i kommunehelsetjenesten. Dette inkluderer kunnskap relatert til de største diagnosegruppene som kreft, kols, alvorlige hjertesykdommer, progredierende nevrologiske sykdommer, samt basalkunnskap relatert til eldre personer.

Resultater: Høgskolen i Hedmark har utviklet en digital opplæringspakke og en ny læringsdesign for å fremme læringsprosesser på arbeidsplassen og dermed øke kompetansen hos målgruppen. Opplæringspakken ble utprøvd i 206 og 2017 og er nå er levert til Helsedirektoratet. Forventet oppstart nasjonalt er høsten 2017.

Metode

Det er utviklet læringsmodell og opplæringsmateriell. Bærende elementer er:

1. E-læringsplattformen med nettforelesninger, videoeksempler, tester, teoristoff, caser og refleksjonsspørsmål

2. Grupper og mentorer (gruppeledere). Mentorene får opplæring. Mentorbaserte grupper skal sikre læringseffekt og forebygge frafall. Fagstoffet er organisert i fire emner og det vektlegges grunnleggende kunnskap og helsefagarbeiderens oppgaver knyttet til behandling og omsorg til pasienter med kort forventet levetid, og som har behov for lindring av plagsomme symptomer i senere faser av sykdomsforløpet helt frem til livet er avsluttet. Pasientens pårørende er også fokus. Barn som er pårørende er vektlagt.

Tidsbruk: 3-4 uker per emne, 5 måneder for hele opplæringspakken.

Utstyr

e-læringsplattform og studieheftet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lucie Furulund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Reidun Hov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Toril Merete Nysæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Torunn Wester

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Aldring og demens, Nasj. Komp.tj. (OUS) ved Oslo universitetssykehus HF

Tore Litlere Rydgren

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5