Cristin-prosjekt-ID: 537861
Registrert av: REK Sist endret: 19. april 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537861
Registrert av: REK Sist endret: 19. april 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Serumkonsentrasjoner av metadon i en naturalistisk setting

prosjektleder

Olav Spigset
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/316

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Serumkonsentrasjoner av metadon i en naturalistisk setting

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet skal øke kunnskapen om kroppens omdannelse av metadon brukt i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Pasienter i LAR er en gruppe med økt risiko for sykelighet og dødelighet. Det er store interindividuelle variasjoner i dosebehov og oppnådd serumkonsentrasjon av metadon, og årsaken til dette er ikke kjent. Behandlingen er derfor utfordrende og nødvendiggjør en individuelt tilpasset dosering og monitorering av effekt og sikkerhet. Vi vil med dette prosjektet undersøke sammenhengen mellom dose og serumkonsentrasjon av metadon og hvilke faktorer som kan påvirke denne. Vi vil bl.a. se på effekten av alder, kjønn og samtidig bruk av andre legemidler. Vi har tilgang til et stort materiale med rutineanalyser av serumkonsentrasjonsmålinger av metadon hos pasienter i LAR. Vi mener at resultater fra prosjektet vil kunne bidra til en bedre og tryggere behandling med metadon hos LAR-pasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Olav Spigset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Eirik Skogvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Jørgen Gustav Bramness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Gudrun Høiseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4