Cristin-prosjekt-ID: 537938
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 537938
Registrert av: REK Sist endret: 10. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Målrettet vedlikeholdsbehandling for småcellet lungekreft

prosjektleder

Åslaug Helland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • AbbVie AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/394

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2017 Slutt: 25. februar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Målrettet vedlikeholdsbehandling for småcellet lungekreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Småcellet lungekreft er en aggressiv,hurtigvoksende kreftform med høy risiko for metastasering også i tidlig stadium.Standardbehandling består av platinumbasert kjemoterapi, kombinert med etoposid.80% av de behandlede pasientene vil få residiv, og pr i dag foreligger ingen gode data på andre linje kjemoterapi for denne pasientgruppen. Langtidsoverlevelse for pasienter med utbredt sykdom er på 0-1 %.Studien innbærer utprøving av et nytt behandlingsprinsipp der legemiddelet Rovalpituzumab gis som vedlikeholdsbehandling til pasienter med utbredt sykdom som har gjennomgått et vellykket behandlingsregime med platinumsbasert kjemoterapi i kombinasjon med etoposid eller irinotecan.Studien er randomisert, dobbel-blind og placebokontrollert og vil undersøke sikkerhet og effekt av Rova-T sammenlignet med placebo. Det primære effektmålet i studien vil være progresjonsfri- og total overlevelse. Behandlingen vil pågå inntil sykdommen progredierer eller må stoppes pga uakseptable bivirkninger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Karin Semb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Tesfaye Madebo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Terje Skraastad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
1 - 5 av 5