Cristin-prosjekt-ID: 538101
Sist endret: 24. april 2017, 10:47

Cristin-prosjekt-ID: 538101
Sist endret: 24. april 2017, 10:47
Prosjekt

Personsentrert omsorg i sykehjem. En intervensjonsstudie.

prosjektleder

Frank Rune Martinsen
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Erfaringsbasert læring • Refleksjon • Praksislæring • Eldreomsorg • Helse- og omsorgstjenester • Prosjektbasert læring • Informasjonsrett • Kvalitet i helsetjenesten • Samhandling • Demensomsorg • Legemiddelhåndtering • Kommunikasjon og relasjon • Kvalitet på helsetjenester / helseomsorg, kvalitet

HRCS-helsekategori

 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. september 2015 Slutt: 30. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personsentrert omsorg i sykehjem. En intervensjonsstudie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Personsentrert omsorg for personer med kognitiv svikt/demens handler om å se pasienten som en likeverdig partner når behandling og omsorg i sykehjem skal planlegges, utvikles og gjennomføres.

 

Bakgrunn: Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark (HH), Høgskolen i Østfold (HiØ) og Nord Universitet, rettet mot kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet i sykehjem. Erfaringer fra Østfold viste at ansatte i sykehjem stadig meldte avvik fra å gjennomføre tiltak. Vi ønsket derfor at studentene ved HH skulle gjennomføre tiltak systematisk som en del av sin opplæring i praktiske studier i sykehjem.

 

Deltakere: Studenter i første studieår, sykepleiere i et sykehjem, høgskolelektorene Frank R. Martinsen, Eva Nilsen, Lucie Furulund og Ingrid Vesterås og professor Kari Kvigne.  

 

Hensikt: Styrke kvalitet på helsetjenestetilbudet og personsentrert omsorg i sykehjem ved gjennomføring av to tiltak. Integrere studenter aktivt i forskningsprosjekt. Videreutvikle dagens praksisformer med hensyn til innhold og kvalitet.

Resultater og konklusjon: Foreløpige funn viser at systematisk gjennomføring av tiltak, veiledning, kontinuerlig loggføring og refleksjon har bidratt til å styrke studentenes forståelse av personsentrert omsorg. Studentene videreutviklet kompetanse i å kommunisere og samhandle med pasienter med kognitiv svikt. Studentene utviklet og anvendte kunnskaper om eldre og legemidler ved å informere pasientene systematisk om deres medikamenter. Studentene har opparbeidet erfaring med å delta i et forskningsprosjekt.

 

Studentutsagn:

«Pasienten spurte om jeg virkelig hadde tid til å sitte å snakke»

«Det var første gang jeg snakket ordentlig med denne pasienten» (etter 2,5 uker)

«Jeg oppdaget at pasienten satte pris på å få høre om medikamentene hun får»

 

Metode

Metode: Strukturert intervju (KUPP – Kvalitet Utfra Pasienters Perspektiv) av pasienter med kognitiv svikt/demens i forkant og i etterkant av tiltakene. På bakgrunn av svarene i første intervjurunde ble to tiltak prioritert: 1. Gjennomføre systematisk en til en kontakt mellom pasient og sykepleiestudent, 30 minutter x 2 pr uke over en periode på 10 uker. 2. Gi systematisk informasjon til pasientene om hvilke medisiner de får utdelt. Refleksjoner over gjennomføring av tiltakene ble loggført. I etterkant av praksis ble det gjennomført gruppeintervju med studentene og ansatte. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frank Rune Martinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet

Kari Johanne Kvigne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Lucie Furulund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Eva Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Ingrid Vesterås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »