Cristin-prosjekt-ID: 541237
Registrert av: SPREK Sist endret: 9. juni 2019 14:56
Cristin-prosjekt-ID: 541237
Registrert av: SPREK Sist endret: 9. juni 2019 14:56
Prosjekt

Pasientforløp hos pasienter med depresjon - registerbasert studie

prosjektleder

Sabine Ruths
ved Uni Research Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Uni Research AS ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/934

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 15.000.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 287884

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Depresjon • Sosial ulikhet • Pasientforløp • Arbeidsdeltakelse • Fastlege

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientforløp hos pasienter med depresjon - registerbasert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Depresjon er en viktig årsak til lidelse og uførhet i den norske befolkningen, men vi vet lite om pasientforløp gjennom helsetjenester og trygdeytelser.

Prosjektets overordnede mål er å undersøke variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsetjenestetilbudet og hvorvidt tilbudet fremmer arbeidsdeltakelse hos pasientgruppen. Ikke minst ønsker vi å belyse om kjønn, alder, innvandrerbakgrunn og sosioøkonomisk status fører til ulikt helsetilbud og ulik mulighet for fortsatt deltakelse i arbeidslivet.

Depresjon er en samfunnsutfordring i norsk sammenheng og globalt. Tilstanden krever personsentrerte og koordinerte helsetjenester med et særlig blikk på ivaretakelse av arbeidsdeltakelse. Fastlegen spiller en nøkkelrolle i det samlede tilbudet til pasienter med depresjon. Imidlertid vet vi lite om fastlegeordningens evne til å sikre et rettferdig helsetilbud, og hvorvidt fastlegens tilbud fremmer arbeidsdeltakelse. 

Målet er å utvikle ny kunnskap om hvordan samarbeidet mellom ulike aktører og nivåer i helse- og velferdstjenesten fungerer og hvordan tilbudet kan forbedres for å hjelpe pasienten best mulig.

Vi har oppnevnt en brukergruppe med representanter fra pasientorganisasjon Mental Helse, ulike helseprofesjoner, kommune og NAV. Brukergruppen har en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av prosjektet samt i formidling av resultatene.

 

Metode

Prosjektet følger to hovedspor:

1. Registerstudier der vi undersøker hvorvidt fastlegeordningen bidrar til en rettferdig fordeling av helsetjenester til pasienter med depresjon, og hvorvidt tjenestene fremmer arbeidsdeltakelse for pasientgruppen på tvers av kjønn, alder, etnisitet og sosioøkonomisk status. Den empiriske basis for undersøkelsene er en kobling av flere nasjonale helse- og trygderegistre (anonymisert).

2. Kvalitative studier der vi undersøker faktorer som fremmer eller hemmer integrerte og koordinerte helsetjenester til pasienter med depresjon, der fastlegens tjenester står i sentrum.  Gjennom diskusjoner i fokusgrupper og intervjuer med sentrale brukere, samt en spørreundersøkelse til fastleger vil vi få innsikt i prosessene rundt integrerte og koordinerte helsetjenester.

Tittel

The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation

Populærvitenskapelig sammendrag

Depression is a leading cause of suffering and disability in the Norwegian population.  However, little is known about patient trajectories through health care services and social security benefits.

The main objective of this research project is to investigate variations, pathways and experiences in GPs’ depression care in the framework of the Norwegian Regular General Practice (RGP) Scheme and the consequences for patients’ work participation.

Depression is a core challenge to society. Depressive disorders require person-centred, coordinated and prolonged health care services with particular attention to the risk of exclusion from work life. General practitioners (GPs) play a key role in this collaborative care, but it is not known whether the RGP Scheme ensures equity in the delivery of GPs’ depression care, and which GP services facilitate work participation among patients with depression.

The project will provide new knowledge of the impact of the RGP Scheme for integrated and equitable pathways of GPs’ depression care and what pathways promote work participation. Moreover we will gain new knowledge about ways of organising services that are associated with better health care delivery, and this may inform future development of service organisation in Norway.

We have appointed a user group with representatives from patient organisations and various health professionals that has an important role in planning and carrying out the project, and disseminating the results.

Metode

The project follows two lines of inquiry:

1. We will examine the effectiveness of the RGP Scheme to deliver equitable depression care facilitating work participation among patients with depression, including comparative analyses of GP services between Norway and the Netherlands. We have received permission to link several national health and welfare registries, and these fully anonymised registries provide the empirical base for the studies.

2. We will investigate barriers and facilitators for GPs’ delivery of coordinated depression care. Here, crucial users such as patients and NAV counsellors will provide insight into the collaborative processes through focus group discussions, interviews, and a questionnaire to a national sample of GPs.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sabine Ruths

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Uni Research Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Inger Haukenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Øystein Ariansen Haaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Norman Anderssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Stefan Hjørleifsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Uni Research Helse - Allmennmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »