Cristin-prosjekt-ID: 541634
Sist endret: 14. mars 2019 16:28

Cristin-prosjekt-ID: 541634
Sist endret: 14. mars 2019 16:28
Prosjekt

Refleksive etyder for et teaterfelt i endring [publikasjon]

prosjektleder

Tore Vagn Lid
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2017 Slutt: 1. mars 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Refleksive etyder for et teaterfelt i endring [publikasjon]

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektprogrammet «Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater» er nå inne i sitt siste prosjekt-år; og med det ønsker vi å samle inn en del av de erfaringene vi har ervervet oss gjennom makro- og mikroetyder, gjennom konferanser, symposium, diskusjoner og samtaler med ulike scenekunstutøvere. Noen av disse erfaringene vil komme til uttrykk i en monografi: Refleksive etyder for et teaterfelt i endring – en samling av Tore Vagn lid’s refleksive etyder som har fulgt prosjektprogrammets ulike faser.
Prosjektprogrammets arbeidsmetode har i stor grad vært fokusert rundt ulike typer feltarbeid, og forløpende refleksjoner rundt disse. Katalysatorer har vært en rekke sceniske etyder – både makro og mikro. Makroetydene – som Vår ære/vår makt, Highway Hypnosis, DUB: Leviathan!, Fridomens Vegar og Fyrsten- Machiavellivariasjoner – er store prosjekter som på ulikt vis bringer i spill spørsmålet om kunnskaper og ferdigheter i en produktiv brytning mellom det dramatiske og det postdramatiske. Mikroetydene er spesifikke, mindre øvelser som går i detalj på musikalske-, dramaturgiske-, visuelle- og konseptuelle aspekter, og har vært gjennomført bådepå- og utenfor Khio. (for en oversikt, se: www.etudes.khio.no)
Refleksive etyder for et teaterfelt i endring er en monografi bestående av Tore Vagn Lid´s refleksjoner både i forlengelse av sceniske etyder og i forbindelse med hans bredere erfaring som forfatter, regissør og professor. Monografien stiller spørsmål ved – og prøver å finne svar på – tekstens rolle og muligheter innenfor en postdramatisk horisont, kravet til (skue)spillerens roller og
ferdigheter innenfor nye dramaturgiske strukturer, musikalske og dramaturgiske mulighetsrom i brytninger mellom dramatiske og postrdamatiske tenke- og arbeidsformer, samt kunstneriske kvalitetsforståelser inenfor et teaterfelt i endring. Som de sceniske etydene, er også de refleksive etydene som utgjør monografien selv en del av det refleksive feltarbeidet.
Monografien sikter mot to målgrupper: For det første vil den kunne fungere som en håndbok for alle utøvere interessert i å arbeide innenfor det postdramatiske teaterfeltet; for det andre vil den være til nytte for teatervitere og andre interessert i dagens postdramatiske teaterlandskap.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Vagn Lid

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Refleksiv dramaturgi. Etyder for et (scene)kunstfelt i endring.

Lid, Tore Vagn. 2018, Cappelen Damm Akademisk. KHIOVitenskapelig monografi
1 - 1 av 1