Cristin-prosjekt-ID: 542298
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2018, 10:32

Cristin-prosjekt-ID: 542298
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2018, 10:32
Prosjekt

Kartlegging eldre og rus

prosjektleder

Sverre Bergh
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1134

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging eldre og rus

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien er en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ design, der man vil samle inn kvantitative data om rus, depresjon, angst og kognisjon fra 150 pasienter fra korttidsavdeling og 150 pasienter som får hjemmetjeneste i kommuner i Oppland. Formålet med disse dataene er å kunne gi et bilde av rusmiddelmisbruk og legemiddelmisbruk blant eldre.I tillegg vil personalet ved hjemmetjenesten og korttidsavdelingene på sykehjem i to fokusgrupper med 6-8 ansatte gjennom en semistrukturert intervjuguide belyse hvordan opplæring av personalgruppen og kartlegging av pasientene har blitt opplevd. Målet med denne kvalitative studien er å få ny kunnskap om personalets kunnskap og holdninger om eldre og rus. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Bergh

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1