Cristin-prosjekt-ID: 542306
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542306
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Pasientars erfaringar med klinisk tilbakemeldingssystem i psykisk helsevern

prosjektleder

Christian Moltu
ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Førde HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2423

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 24. august 2015 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasientars erfaringar med klinisk tilbakemeldingssystem i psykisk helsevern

Populærvitenskapelig sammendrag

Kliniske tilbakemeldingssystem er systematisk innhenting av sjølvrapporterte data om pasientars psykiske helse og oppleving av behandling. Forsking har synt at slike system kan gje betre behandling, men at dei er vanskelege å implementere. Helse Førde PHV er i ferd med å implementere eit slikt system og vil samband med dette utføre fleire studier av korleis systemet fungerar. Denne studia vil undersøke korleis pasientar opplever det å gi og få klinisk tilbakemelding, og korleis dette verkar inn på deira betringsprosessar.Metode: IPR, ei veletablert intervjuform som omfattar videopptak av terapitimar med påfølgande djupneintervju med pasientar. Forskingsspørsmål: Korleis opplever pasientar det å gi og få klinisk tilbakemelding, på godt og vondt? Korleis verkar det inn på behandlinga og livet utanfor behandling? Data vert analysert med kvalitative metodar.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Christian Moltu

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Førde HF
1 - 1 av 1