Cristin-prosjekt-ID: 542349
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2021, 08:43

Cristin-prosjekt-ID: 542349
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2021, 08:43
Prosjekt

Sammenhengen mellom pre- og postnatalt kosthold og nevroutvikling hos barnet

prosjektleder

Heidi Aase
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2393

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ernæring

Emneord

Språkutvikling • Kognitiv utvikling • ADHD • Kosthold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhengen mellom pre- og postnatalt kosthold og nevroutvikling hos barnet

Populærvitenskapelig sammendrag

Årsaker til nevrologiske utviklingsforstyrrelser som ADHD er i stor grad ukjent, men vi vet at både genetiske- og miljøfaktorer er involvert. Av disse er særlig miljøfaktorer viktig som forebyggbare risikofaktorer for disse forstyrrelsene. Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan ernæringsmessige faktorer i svangerskapet kan påvirke risikoen for ADHD og kognitive utfall. Vi vil se på kostholdsmønster under svangerskapet og tidlig barndom, samt mors jernstatus før og under svangerskapet, og benytte data fra MoBa, ADHD studien og NPR. Datamaterialet kombinerer informasjon fra spørreskjema, kliniske undersøkelser og biologiske data og gir dermed en unik mulighet til å studere disse sammenhengene. Resultatene fra prosjektet vil være et viktig første skritt i utviklingen av mer effektive og langsiktige forebyggende strategier for blant annet ADHD. Analyse av kostholdsmønster som helhet er en ny og lovende tilnærming til å studere kostholdsrelaterte effekter.

Tittel

The importance of prenatal and postnatal nutrition on ADHD and cognitive functions in children

Populærvitenskapelig sammendrag

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en nevroutviklingsforstyrrelse med et atferdsmønster preget av hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet. ADHD er hyppig forekommende både globalt og nasjonalt og er forbundet med økt risiko for blant annet dårlige skoleprestasjoner, kriminalitet og arbeidsledighet, samt fedme, både i barndommen og voksen alder. Kunnskapen om sykdomsforløpet er begrenset og siden vellykket langvarig behandling av ADHD er en utfordring, vil det å identifisere forebyggbare risikofaktorer, som kostholdsfaktorer, 

være av stor samfunnsmessig nytte. Kostholdsfaktorer har hovedsakelig blitt studert blant pasienter i skolealder, mens betydningen av kostholdet til mor under svangerskapet og kostholdet til barnet de første leveårene har blitt studert i meget liten grad.

Hovedformålet med dette prosjektet er å undersøke betydningen av kosthold og jern for utvikling av ADHD og kognitiv fungering hos barn. Prosjektet vil fokusere på mors kostholdsmønster under graviditet og barnets kosthold de første leveårene, i tillegg til mors jernstatus før og under graviditet. Studiepopulasjonen vil bestå av 1) deltagere i den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), med foreldrerapporterte symptomer på ADHD og relaterte kognitive og affektive utfall, fra 18 mnd. til 8 års alder; 2) en undergruppe av MoBa deltagere med målte biomarkører (inkludert jernstatus); 3) deltagere i ADHD studien (MoBa-substudie), en klinisk studie med ca. 1200 3 ½ åringer; og 4) deltagere i MoBa som har barn diagnostisert med ADHD identifisert via en kobling med norsk pasientregister.

Muligheten til å benytte spørreskjema-, register- og kliniske data samt biologiske markører i prosjektet representerer en ny og innovativ tilnærming for å studere sammenhenger mellom pre og postnatalt kosthold og nevroutvikling hos barnet. Resultater fra dette prosjektet vil kunne gi verdifull ny kunnskap om risikofaktorer for ADHD. Økt kunnskap om risikofaktorer og årsakssammenhenger kan også danne grunnlag for utviklingen av mer effektive og langsiktige forebyggende strategier, for eksempel utviklingen av forskningsbaserte kostråd for gravide og småbarn, samt nye behandlingsmetoder for ADHD. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Aase

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Felice N. Jacka

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Deakin University - Branch: Melbourne Campus

Pål Zeiner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lene Frost Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Merete Åse Eggesbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Iron status in mid-pregnancy and associations with interpregnancy interval, hormonal contraceptives, dietary factors and supplement use.

Caspersen, Ida Henriette; Iglesias-Vázquez, Lucia; Abel, Marianne Hope; Brantsæter, Anne Lise; Arija, Victoria; Erlund, Iris; Meltzer, Helle Margrete. 2021, British Journal of Nutrition. FINLAND, FHI, URiVVitenskapelig artikkel

The importance of maternal diet quality during pregnancy on cognitive and behavioural outcomes in children: a systematic review and meta-analysis.

Borge, Tiril Cecilie; Aase, Heidi; Brantsæter, Anne Lise; Biele, Guido. 2017, BMJ Open. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2