Cristin-prosjekt-ID: 542710
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542710
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fatigue etter hjerneslag, prediktorer og subgrupper

prosjektleder

Anne-Kristine Schanke
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/589

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 1. april 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fatigue etter hjerneslag, prediktorer og subgrupper

Populærvitenskapelig sammendrag

Fatigue er en vanlig følgevirkning etter hjerneslag. Per i dag finnes ingen klare retningslinjer for behandling. Prosjektets hovedmål er å øke kunnskap om årsaker til og forløp av fatigue som følge av ischemisk hjerneslag for å på sikt kunne utvikle empirisk baserte behandlingstiltak. Prevalens av fatigue vil kartlegges i en representativ norsk kohort av pasienter i et longitudinelt design. Underliggende medisinske, psykologiske, nevrokognitive og livsstilsrelaterte faktorer for utvikling av fatigue etter hjerneslag vil kartlegges ved hjelp av standardiserte tester, spørreskjemaer og semistrukturert intervju 3 og 12 måneder etter aktuelle. I akuttfasen kartlegges fatigue og relevante medisinske opplysninger. Et siktemål er å identifisere kliniske undergrupper med hensyn til fatigue etter hjerneslag der man også ønsker å sammenlikne en traumatisk hjerneskadegruppe.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne-Kristine Schanke

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1