Cristin-prosjekt-ID: 542896
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542896
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En randomisert, åpen fase II studie med tre ulike doseringer av panobinostat i kombinasjon med bortezomib og dexamatason hos pasienter med myelomatose

prosjektleder

Fredrik Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/394

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. april 2016 Slutt: 26. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En randomisert, åpen fase II studie med tre ulike doseringer av panobinostat i kombinasjon med bortezomib og dexamatason hos pasienter med myelomatose

Populærvitenskapelig sammendrag

Myelomatose kjennetegnes av ondartet vekst av plasmaceller i benmargen. Sykdommen finnes som regel diffust utbredt i benmarg og skjelett. Det finnes i dag ingen behandling som kan kurere myelomatose. Formålet med behandling er derfor symptomlindring og livsforlengelse. Standardbehandling er kjemoterapi. Dersom sykdommen forverres eller pasienten får tilbakefall vil det bli aktuelt å prøve ut andre alternativer, som kombinasjonsbehandling med bortezomib og dexametason. Primært formål med denne studien er å undersøke bivirkninger og effekt av tre ulike regimer av panobinostat (20 mg 3 ganger/uke, 20 mg 2 ganger/uke og 10 mg 3 ganger/uke) i kombinasjon med bortezomib (subkutant) og dexametason (oralt) for å finne det optimale doseringsregimet og dose av panobinostat. Trippelkombinasjonen har vist å gi økt progresjonsfri overlevelse sammenliknet med bortezomib og dexamethason alene, og er godkjent for behandling av myelomatose ved tilbakefall etter 2 tidligere behandlinger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Schjesvold

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1